CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا قابلیت اتکا و بهموقع بودن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا قابلیت اتکا و بهموقع بودن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_393
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

الهه محمدی سرارودی - گروه حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران نویسنده مسئول
فرشته رضایی - دانشگاه تهران، گروه حسابداری، تهران، ایران
مریم رحیمی زاد - دانشگاه تهران، گروه حسابداری، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
کیفیت در گزارشگری مالی و افشا یک ضرورت است. افزایش کیفیت گزارشگری مالی سبب افزایش شفافیت وکیفیت افشای اطلاعات در سطح محیط اطلاعاتی شرکت میشود. افزایش شفافیت اطلاعاتی سبب کاهش عدمقطعیت در ارتباط با سهام شرکت شده، در نتیجه سبب کاهش نوسانهای بازده سهام میشود و در نهایت منجر به کاهش ریسک سرمایهگذاری میشود. هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل ارتباط بین توزیع ناهمسان اطلاعات و کیفیت گزارشهای مالی است. این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهشهای کاربردی و از نظر نقش متغیرها در پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی، همبستگی است. در این پژوهش برای آزمون فرضیهها از مدل رگرسیون خطیچند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش دادههای ترکیبی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو زمانی پژوهش را فاصله سالهای 7831 تا 7837 در برگرفته و نمونه پژوهش در نهایت 843 سال شرکت بوده است. نتایج پژوهشحاضر حاکی از آن است که، بین عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت اتکای اطلاعات مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این در حالی است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و بهموقع بودن اطلاعات مالی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی:
عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا، قابلیت اتکای اطلاعات مالی، بهموقع بودن اطلاعات مالی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_393.html