CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر فیلم های جشنواره رشد بر یادگیری و یادداری درس علوم دوره راهنمایی

عنوان مقاله: تاثیر فیلم های جشنواره رشد بر یادگیری و یادداری درس علوم دوره راهنمایی
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0025
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم گل بابایی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
اکبر شیرزادی - کارشناس ارشد تکنولوژز آموزشی

خلاصه مقاله:
در این پژوهش به بررسی تأثیراستفاده از فیلم های جشنواره رشد بر میزان یادگیری و یادداری درس علوم راهنمایی پرداخته شده و هدف آن بررسی تاثیر بکارگیری و استفاده از فیلم های جشنواره رشد بر میزان یادگیری و یادداری درس علوم و مقایسه آن باروش سنتی است. جامعهآماری،دانش آموزان پسر دوم راهنمایی شهرری هستند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده ،تعداد 35 نفر دانش آموز در گروه آزمایش و 35 نفر هم در گروه گواه قرار گرفتند. نوع تحقیق بر اساس اهداف ،کاربردی و روش تحقیق ،شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواهمی باشد.برای تعیین روایی ابزار گردآوری اطلاعات ،از نظرات متخصصان و استادان استفاده شد و پایایی آزمون با روش آلفای کرانباخ 83 درصد محاسبه شد.نتایج حاصل ازتحلیل داده ها ، همسان بودن گروه ها را تایید کرد.یک هفته پس از اجرای تدریس و متغییر مستقل، پس آزمون یادگیریو حدود چهار هفته بعد، پس آزمون یادداری انجام گرفت. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد طبق نتایج بین پیش آزمون روش های معمول و نمایش فیلم رشدو.بین آزمون یادگیری و یادداری با استفاده از نمایش فیلم رشد با روش سنتی تفاوت معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
فیلم آموزشی، جشنواره فیلم رشد، یادگیری،ی ادداری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_0025.html