CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی مدیریت بحران در زلزله 1931 شهرستان اهر با بکارگیری روش تحلیلی SWOT

عنوان مقاله: بررسی مدیریت بحران در زلزله 1931 شهرستان اهر با بکارگیری روش تحلیلی SWOT
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0126
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

غلامرضا رحیمی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
احمد علی مقتدرزاده - استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
شهین نوری فرد - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

خلاصه مقاله:
هدف این مقاله بررسی، بررسی مدیریت بحران در زلزله شهرستان اهر با بکارگیری روش تحلیلی SWOT میباشد. در این راستا ضمن مروری بر مفاهیم، نظریه ها و الگوهای مدیریت بحران، چهار سوال در باب شناسایی مهمترین عوامل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای مدیریت بحران در زلزله 21 مرداد سال 1391 شهرستان اهر مطرحشده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضا و پرسنل ستاد مدیریت بحران که جمعاً 135 نفر هستند که نمونه آماری با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه در جامعه-های محدود و فرمول کوکران 100 نفر تعیین گردیده است. که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای این نفرات انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق ازپرسشنامه استفاده شده است که روایی آن به صورت صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با درجه اعتبار 0/69 تأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از فرمولهای کمی سازی، وزن نسبی درون گروهی هریک از عوامل (داخلی )نقاط قوت و ضعف و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) مشخص و بر اساس آنها هر یک از عوامل داخلی و خارجی رتبه بندی گردید و در نهایت طبق عوامل داخلی و خارجی و با استفاده از تکنیک SWOT استراتژیهای چهارگانه ی SO ، WO ، ST وWT جهت بهبود مدیریت بحران در شهرستان اهر ارائه گردید.

کلمات کلیدی:
مدیریت بحران، زلزله، نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدها، اهر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_0126.html