CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه ویژگیهای شرکت با ساختار سرمایه

عنوان مقاله: رابطه ویژگیهای شرکت با ساختار سرمایه
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0172
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا مهرآذین - استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، گروه حسابداری، نیشابور، ایران
احمد زنده دل - استادیار آمار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، گروه حسابداری، نیشابور، ایران
میثم شجاعی - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

خلاصه مقاله:
یکی از مسائل و موضوعاتی که شرکت ها با آن روبرو هستند ساختار سرمایه می باشد . عوامل زیادی می تواند تحت الشعاعه تصمیمات ساختار سرمایه بر ارزشگذاری شرکت ها تأثیر گذار باشد . در این تحقیق عوامل تأثیر گذار بر ساختار سرمایه تحت عنوان ویژگیهای شرکت مطرح گردیده که در این بخش، متغیرهای )نوع صنعت، چرخه عمر شرکت، سودآوری و اندازه شرکت( مورد استفاده قرار گرفتند . برای سنجش ساختار سرمایه از دو نسبت )مجموع بدهی ها به مجموع دارایی ها و نسبت سود انباشته به مجموع حقوق صاحبان سهام( استفاده گردیده است . پس از مشخص شدن جامعه آماری، تعداد 79 شرکت با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه برای دوره زمانی 1380 تا 1390 بدست آمد که بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، پنج طبقه به تعداد پنج صنعت مورد نظر به منظور نااهریب بودن نمونه تشکیل و نمونه گیری انجام گردید . پس از انجام تجزیه و تحلیل های مورد نیاز با نرم افزارهای Eviews ورژن 17 و SPSS ورژن 18، نتایج ذیل بدست آمد: نتایج آزمون ها نشان می دهد که از صنایع مورد بررسی در این تحقیق، صنعت شیمیایی با نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها رابطه ی معنی دار و مثبت و صنعت محصولات فلزی با نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام رابطه ی معنی دار و منفی دارد . متغیر اندازه شرکت که برای سنجش آن از شاخص ارزش بازار سهام شرکت استفاده گردیده است با نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها رابطه ای معنی دار و منفی دارد . متغیر سود آوری که از شاخص نرخ بازده حقوق صاحبان سهام برای سنجش آن استفاده شده است، با هر دو شاخص ساختار سرمایه در این تحقیق رابطه ی معنی دار و مثبت دارد .

کلمات کلیدی:
ساختار سرمایه، ویژگیهای شرکت، چرخه عمر شرکت، اندازه شرکت، سودآوری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_0172.html