CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله کیفیت زندگی کاری در میان کارکنان سازمان های دولتی (مطالعه موردی:شهرداری یزد)

عنوان مقاله: کیفیت زندگی کاری در میان کارکنان سازمان های دولتی (مطالعه موردی:شهرداری یزد)
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0467
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

غلامرضا بردبار - استادیار دانشگاه یزد،یزد،ایران
بتول هاشمی زاده - دانشجو ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،دانشگاه علم و هنر،یزد،ایران
حسین مقصودی نژاد - دانشجو ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،دانشگاه علم و هنر،یزد،ایران

خلاصه مقاله:
در سازمان های رقابتی امروز،فقط سازمانهایی قادر به ادامه حیات هستند که کارایی خود را ارتقاء دهند. لذا لازم است شهرداری بعنوان یکی از این نوع سازمانها،جهت ارتقای کارایی خود کیفیت زندگی کارکنانش را مورد توجه قرار دهد. اینپژوهش ،با هدف بررسی کیفی زندگی کاری با مؤلفه رضایت شغلی کارکنان شهرداری یزد در سال 29 انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مقطعی و توصیفی تحلیلی است. محیط پژوهش شامل 40 نفراز کارکنان در یکی از سازمان های دولتی استان یزد(شهرداری یزد ) بودند ،برای گردآوری داده ها از پرسشنامه کیفیت زنادگی کاری مشتملبر 24 سوال و پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی استاندارد مشتمل بر 21 سوال استفاده شد، برای دستیابی به اهداف این تحقیق، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی بر روی داده ها انجام شد. نتایج نشان می دهدکه رابطه معناداری بینکیفیت زندگی کاری با مؤلفه رضایت شغلی وجود نداردو رضایت شغلی به عنوان یک عامل اثر گذار در توضیح رابطه باکیفیت زندگی کاری محسوب نمی شود درسازمان مورد مطالعه در این تحقیق، کیفیت زندگی کاری وجود نداشت و اینموضوع به خصوص در میان کارکنان پیمانی و قراردادی وضوح بیشتری داشت.

کلمات کلیدی:
کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی، سازمان دولتی(شهرداری یزد)

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_0467.html