CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی میزان تأثیرمدگرایی در خرید برند کالاهای لوکس توسط مصرف کنندگان مطالعه موردی برند کالای زارا

عنوان مقاله: بررسی میزان تأثیرمدگرایی در خرید برند کالاهای لوکس توسط مصرف کنندگان مطالعه موردی برند کالای زارا
شناسه (COI) مقاله: ICOAC01_139
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدعلیرضا دربندی - دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

خلاصه مقاله:
تحقیقات نشان داده است که بازار کالاهای لوکس در دهه های اخیر بصورت چشمگیری تغییر یافته اند و امروزه اهداف جدیدی برای سیستم واردات و صادرات این کالاها در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر به بررسی میزان تأثیرمددگرایی در خریدد برندد کالاهای لوکس توسطمصرف کنندگان می پردازد. سؤال اساسی پژوهش این موضوع است که مدگرایی تا چه میزان در خرید برند کالاهدای لوکس توسط مصرفکنندگان تأثیرگذار است؟پس از بیان موضوع به مدل پژوهش که همانا رابطه بین اجزا تشکیل دهنده نگرش و شیوه هدای بروز آن اشاره گردیده همچنین هدف از پژوهش حاضر شناسایی نگرو مصرف کنندگان نسبت به برندکالاهای لوکس با رویکرد مدگرایی است.روو جمع آوری داده ها، روو میدانی و از طریق پرسش نامه و روو کتابخانه ای بوده است. جامعه آماری در این پژوهش مشتریان مرکزنمایندگی های زارا در منطقه آزاد تجاری کیش است و روو نمونه گیری به صورت تصادفی در داخل هر یک از فروشگاه ها بوده است. اعتبار متغیرها از طریق روو اعتبار محتوایی و پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است) 08 %(. این پزوهش ازنوع توصیفی – پیمایشی و از روو آزمون نسبت دو جمله ای و تی یک نمونه ای جهت بررسی سوالات تحقیق و برای بررسی فرضیات تحقیق هم از ضریبهمبستگی اسپرمن استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از این است که مدگرایی، احساسات، باورها و تمایلبه پاسخ مرتب با ویژگی کلی کالاهای لوکس تأثیر قابل توجهی درنگرو مثبت مصرف کنندگان نسبت به برندد کالاهای لوکس دارد و نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت میان اجزاء تشکیل دهنده نگرش و شیوه های بروز آن می باشد

کلمات کلیدی:
مدگرایی، برند کالای لوکس، نگرو، مصرف کننده، خرید

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICOAC01-ICOAC01_139.html