CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی میزان برخورداری کارکنان از سرمایه های اجتماعی در سازمان صنعت،معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی

عنوان مقاله: ارزیابی میزان برخورداری کارکنان از سرمایه های اجتماعی در سازمان صنعت،معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی
شناسه (COI) مقاله: ICOAC01_175
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدتقی نظیری زاد - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گروه مدیریت، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی ، مراغه، ایران
نیما قاسم نژادمقدم - مدرس دانشگاه، واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلخچی، ایران

خلاصه مقاله:
اهمیت سرمایه اجتماعی و انسانی از آنجا آشکار می گردد که سرمایه اجتماعی به عنوان سرمایه با ارزش در کنار سرمایه انسانی و مالی در سازمان مورد بررسی قرارگرفته و اثربخشی سایر سرمایه ها در عملکرد سازمانی را متجلی می سازد. سازمانهابا شناخت و شناسایی ابعاد سرمایه اجتماعی خود می توانند درک بهتری از الگوی تعاملات بین فردی و گروهی داشته باشند و با استفاده از آنها می توانند، سیستمهای سازمانی خود را بهتر هدایت نمایند و نهایتاً نقش و تاثیر آن را بر عملکرد کارکنانببینند. در این پژوهش روش انجام تحقیق توصیفی پیمایشی است، جامعه آماری را کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارتاستان آذربایجانشرقی با تعداد 054 نفر تشکیل می دهند که با فرمول کوکران در سطح خطای 5 درصد تعداد 240 نمونه انتخاب گردیدند. پرسشنامه ناهاپیت و گوشال ) 8991 ( با 80 گویه برای ارزیابی سطح سرمایه اجتماعی استفاده شده است ومیانگین بدست آمده برای آن در طیف پنج طبقه ای لیکرت برابر 3.12 می باشد که با آزمون تی معنادار بوده و سپس برای سه جنبه و بعد سرمایه اجتماعی )جنبه ساختاری، رابطه ای و شناختی( نیز آزمون تی گرفته و هر سه با میانگین 3.25و0.42 و 3.93 در سطح خطای 5 درصد معنادار می باشند که این آزمونها با کمک نرم افزار SPSS انجام گردید.

کلمات کلیدی:
سرمایه اجتماعی، جنبه ساختاری، جنبه رابطه ای و جنبه شناختی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICOAC01-ICOAC01_175.html