CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مقایسه وضع موجود و مطلوب فرایند آموزش در سازمان توسعه و نوسازی معدن وصنایع معدنی ایران بر اساس مدل تعالی آموزش و توسعه

عنوان مقاله: مقایسه وضع موجود و مطلوب فرایند آموزش در سازمان توسعه و نوسازی معدن وصنایع معدنی ایران بر اساس مدل تعالی آموزش و توسعه
شناسه (COI) مقاله: ICOAC01_220
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

عبدالله شه بخش - سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
فرشته کردستانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

خلاصه مقاله:
هدف از تحقیق حاضر مقایسه وضع موجود و مطلوب فرایند آموزش در سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران بر اساس مدل تعالی آموزش و توسعه بوده است. روش تحقیق حاضر بر اساسهدف، کاربردی است و از نوع توصیفی، شاخه پیمایشی )تحلیلی ( محسوب می شود. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه مدیران وکارکنان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی به تعداد 051 نفر است. با عنایت به جامعه آماری این پژوهش و با توجه به جدول نونه گیری کرجسی و مورگان، 011 نفر از کارکنان به صورت تصادفی طبقهای به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. برایگردآوری دادهها از روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامهای با 55 گویه بوده است که وضعیت موجود و مطلوب معیارهای استقرار الگوی تعالی آموزش و توسعه سازمانرا مورد سنجش و اندازهگیری قرار می دهد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده نیز از نرم افزار آماریspss و آزمون t دو گروه همبسته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین وضعیتموجود و مطلوب شاخص های مدل تعالی آموزش و توسعه ایران در ایمیدرو تفاوت معنا داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
مدل تعالی، مدل تعالی آموزش و توسعه، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICOAC01-ICOAC01_220.html