CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تعیین میزان ارتباط بهره وری و صادرات مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: تعیین میزان ارتباط بهره وری و صادرات مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: ICOAC01_341
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهری رضایی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

خلاصه مقاله:
هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان ارتباط بهره وری و صادرات در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بود. روش انجام این مطالعه به صورت کمی) توصیفی- پیمایشی( و از گروهمطالعات همبستگی بود. جامعه آماری شرکتهای صادر کننده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. از میان آنان تعداد 49 شرکت بعنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند. دادههای مورد نیاز این پژوهشاز طریق بانکهای اطلاعاتی رایانهای و مراجعه به کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار و استفاده از نرم افزار رهآورد نوین و مراجعه به وب سایتwww.rdis.ir سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار)مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی(، جمعآوری گردید. همچنین صورت های مالی شرکت ها شامل ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد و یاداشت های همراه صورت های مالی در پایان هر سال مالی 94 اسفند ماه( به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارspssنسخه 92 و 6EViewsاستفاده شد. نتایج نشان داد که متغیر نسبت صادارات به فروش کل 0/002 در سطح اطمینان 49 % معنادار بوده و فرضیهH1 مبنی بر این که بین بهره وری و نسبت صادرات به فروش در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد، تایید می گردد. از سوی دیگر با توجه به علامت مثبت ضریب نسبت صادرات به فروش می توان نتیجه گرفت که نسبت صادرات به فروش تاثیر مستقیمی بر بهره وری شرکت ها دارد.

کلمات کلیدی:
بهره وری، صادرات، شرکتهای بورس اوراق بهادار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICOAC01-ICOAC01_341.html