CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تغییر در کیفیت زندگی ایثارگران از طریق انجام فعالیتهای ورزشی منظم

عنوان مقاله: تغییر در کیفیت زندگی ایثارگران از طریق انجام فعالیتهای ورزشی منظم
شناسه (COI) مقاله: ICOAC01_353
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

پروین همت افزا - دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی، دانشگاه ارومیه, ایران
خلیل زاده - کارشناس ارشد مدیریت
نعمت الله ایمانی - دانشجوی دکترای کسب وکار,سازمان مدیریت صنعتی خراسان شمالی,ایران

خلاصه مقاله:
درراستای هدف پژوهش حاضرتعداد 111 نفرجانباز،به علت وجود تحصیلاتمتفاوت با نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدندو,به منظورگردآوری داده ها ازدوپرسشنامه استفاده شد: الف( پرسشنامه اطلاعات فردی,ب( پرسشنامه استانداردکیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانیWHOQOL-BREF دراین طرح از تفاوت بین میانگین ها وtمستقل برای محاسبه رابطه هر یک از فاکتورها) 1 حیطه سلامت( بر کیفیت زندگی معلمان بصورت علمی درجهت بررسی سطح کیفیت زندگی مرتبط با سلامت)سلامت جسمانی,سلامت روان,روابط اجتماعی,سلامت محیط(درجانبازان نمونه استفاده شد.:نتایج میزان میانگین ها و t مستقل نشان میدهدکه درگروه جانبازان در پرسشنامه استانداردکیفیت زندگی P : ./11 ،t:8/2 درسطح اطمینان 59 % تفاوت معناداری میان دو گروه جانبازان )دارای فعالیت های ورزشی(و جانبازان )عدم فعالیت های ورزشی(وجود دارد,به نحوی که جانبازان اصلی کیفیت زندگیبهتری برخوردارمیباشند؛بنابراین می توان گفت فعالیت های ورزشی در بهبود کیفیت زندگیجانبازان اثر بخش بوده است.باتوجه به جدول, کیفیت زندگی ناشی از زیر مقیاس روابط اجتماعی با میانگین ) 32,22 ( و زیر مقیاس سلامت روان با میانگین ) 23,38 (و زیر مقیاس سلامت جسمانی بامیانگین ) 23,32 (و زیر مقیاس سلامت محیط با میانگین ) 15,12 ( از بین عوامل چهارگانه گانه کیفیت زندگی بالاترین میزان اثررا به همراه داشته اند. همچنین کیفیت زندگی با تمام زیرمقیاس های خود)زیرمقیاس های چهارگانه( همبستگی بالا ومعناداری را داشته،که بالاترین مقدار آن متعلق به زیر مقیاسسلامت روان ) 852 .( می باشد.

کلمات کلیدی:
کیفیت زندگی، ایثارگران ، فعالیتهای ورزشی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICOAC01-ICOAC01_353.html