CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثرات کوتاهمدت و بلندمدت عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن در شهر تهران

عنوان مقاله: بررسی اثرات کوتاهمدت و بلندمدت عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن در شهر تهران
شناسه (COI) مقاله: ICOAC01_360
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

عرفان معماریان - استادیار اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
ناصر یدالله زاده طبری - استادیار اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
عاطفه احسنی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش داخلی

خلاصه مقاله:
اهمیت روزافزون بازار داراییهای مالی در اقتصاد یک کشور، بررسی مداوم این بازار را ضروری میسازد.یکی از اجزای مهم بازارهای مالی، بازار مسکن است. نوسانات قیمت مسکن طی دو دهه اخیر یکی ازچالشهای اساسی بازار مسکن و اقتصاد کشور بوده است، به طوری که رکود و رونق شدید در بخش مسکن، آثار زیانباری بر این بخش و دیگر بخشهای اقتصادی به جای گذاشته است. در این مطالعه، بااستفاده از دادههای فصلی طی سالهای 1333 تا 1331 و با بهرهگیری از مدل تصحیح خطای برداریVECM به برآورد عوامل بلندمدت و کوتاهمدت موثر بر قیمت مسکن در شهر تهران پرداخته میشودمتغیرهای مستقل در این تحقیق شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و شاخص قیمت سهام میباشند که اثر آنها بر متغیر وابسته یعنی قیمت مسکن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل دادهها نشان میدهد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم دارای اثر مثبت و معنادار بر روی قیمت مسکن میباشد و شاخص قیمت سهام دارای اثر منفی و معنادار بر روی قیمت منفی میباشد. همچنیننتایج حاصل از تجزیه و تحلیل واریانس بیانگر آن است که سهم شاخص قیمت سهام بیشترین اثر را بر قیمت مسکن در شهر تهران میگذارد

کلمات کلیدی:
قیمت مسکن، اثر بلندمدت و اثر کوتاهمدت، مدل تصحیح خطای برداریVECM

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICOAC01-ICOAC01_360.html