CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اخلاق حرفهای و مسئولیتپذیری اجتماعی و ارتباط آنها با عملکرد مشتری مورد مطالعه بانک تجارت شهرستان ایلام

عنوان مقاله: اخلاق حرفهای و مسئولیتپذیری اجتماعی و ارتباط آنها با عملکرد مشتری مورد مطالعه بانک تجارت شهرستان ایلام
شناسه (COI) مقاله: ICOAC01_379
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سارا دهگردی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
یاسان اله پوراشرف - دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه ایلام

خلاصه مقاله:
امروزه بانکها نقش اساسی و مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا مینمایند. بانک عبارت از یک رشته فعالیت اقتصادی است که ایجاد اعتبار میکند و امر پرداختها و نقل انتقال وجوه را تسهیل می-کند. بانکها میتوانند با کسب رضایت بیشتر مشتریان و تشویق آنها به پسانداز و تجهیز پسانداز و تراکم سرمایه و جمعآوری سرمایههای کوچک و به کار انداختن آنها در رشتههای تولیدی و مصرفی،نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا نمایند که تحقق این هدف با کسب رضایت بیشترمشتریان حاصل میشود. هدف این پژوهش بررسی رابطه اخلاق حرفهای و مسئولیتپذیری اجتماعی و ارتباط آنها با عملکرد مشتری)مطالعه موردی بانک تجارت( شهرستان ایلام بود. تحقیق حاضر بر اساسروش تحقیق کاربردی- توسعهای و روش مطالعه توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان شعب مختلف بانک تجارت میباشند که در سال 3131 به این بانک مراجعه نموده و از خدمات مختلف بانک تجارت استفاده نمودهاند. نمونه آماری تحقیق با استفاده از فرمول 143 نفر محاسبهگردید. سپس پرسشنامههای استاندارد اخلاق حرفهای کادوزیر) 2002 (، مسئولیت اجتماعی آپایدین و- ایدکان ) 2030 (، و وفاداری مشتری پاراسورمن و همکاران) 3333 (، رضایت مشتری ارکوراونیک-مت) 2003 (، رفتارشهروندی مشتریان پودساکف و همکاران) 3333 ( طراحی گردید و بین اعضای نمونه توزیع گردید و در نهایت با استفاده از دادههای جمعآوری شده فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.برای آزمون فرضیهها از آزمونهای ضریب همبستگی اسپرمن و جهت اولویتبندی متغیرهای پژوهش از آزمون فریدمن استفاده گردید. یافتهها پژوهش نشان داد که ارتباط مثبت معنیداری بین دو متغیر اخلاق حرفهای و مسئولیتپذیری اجتماعی بر عملکرد مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، به عبارت دیگر هرچه اخلاق حرفهای و مسئولیتپذیری اجتماعی کارکنان بالاتر رود عملکرد مشتریان بهتر میشود.

کلمات کلیدی:
بانک، اخلاق حرفهای، مسئولیت پذیری، عملکرد مشتری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICOAC01-ICOAC01_379.html