CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی سبک شناختی مدیران نوآور و سازشگر با مسئولیت پذیری معلمین

عنوان مقاله: بررسی سبک شناختی مدیران نوآور و سازشگر با مسئولیت پذیری معلمین
شناسه (COI) مقاله: ICOAC01_425
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیرمسعود اقدسی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیشابور
مرتضی بینش - استاد یار دانشگاه آزاد واحد نیشابور
مریم ریوندی - کارشناس مالی آموزش و پرورش سبزوار

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی سبک شناختی مدیران )نوآور و سازشگر( با مسئولیت پذیری معلمین مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار در سال 4931 می باشد. پژوهش حاضر،پژوهشی پیمایشی ازنوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق، معلمین رسمی و قراردادی در سال 4931 ؛ مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار که تعداد کل آنها 4503 نفر بوده و از این تعداد 282 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد سبک شناختی )کرتون( و مسئولیت پذیری )هاربیسون( که به ترتیب ضریب پایایی آنها 57.0 و 5782 بود، استفاده شد. به منظور تجزیهو تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است. نتایج یافته های تحقیق نشان داد بین سبک شناختی مدیران )نوآور و سازشگر( و مسئولیت پذیری معلمین مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار رابطه معنی دار وجود دارد.

کلمات کلیدی:
سبک شناختی، سبک نوآور، سبک سازشگر، مسئولیت پذیری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICOAC01-ICOAC01_425.html