CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی مقایسه ی تاثیرچند معلمی و تک معلمی در یادگیری راهبرد های حل مسئله در درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم شهرخوی در سال تحصیلی 94-93

عنوان مقاله: بررسی مقایسه ی تاثیرچند معلمی و تک معلمی در یادگیری راهبرد های حل مسئله در درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم شهرخوی در سال تحصیلی 94-93
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_019
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

قهرمان محمدی اقدم - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آ موزشی، گروه علوم تربیتی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی- مرند، ایران
حیدرعلی زارعی - نویسنده مسئول- استاد یار روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی ، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی مرند، ایران

خلاصه مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی مقایسه ی تأثیر چندمعلمی وتک معلمی در یادگیری راهبرد های حد مسئله در درس ریاضیدانش آموزان پایه ششم شهر خدوی در سال تحصدیلی 94-93 انجامشد. جامعه آماری تحقیق شامل همه دانش آموزان پایه ی ششمابتدایی مشغول به تحصیل در شهر خوی (3659 نفر) درسال تحصیلی 94-93 بود. از این تعداد 30 نفر از دانش آموزان تک معلمی و 30 نفر از دانش آموزان چند معلمی به صورت نمونه گیریخوشه ای انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر از نوع علی-مقایسه ای بود. اطلاعات و داده های لازم از طریق آزمون محققساخته جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند . رواییاین آزمون توسط اساتید متخصص راهنما، و معلمین پایه ششممورد بررسی و تایید قرار گرفت. همچنین پایایی آن از طریق ضریبآلفای کرونباخ (اجرا در نمونه کوچکتر قبل از اجرای اصلی 0/81) به دست آمد. برای توصفی داده هدا از روش های آماری توصیفیهمچون میانگین، انحراف معیار، کجی و کشیدگی، جداول ونمودارهای توزیع فراوانی و برای آزمون فرضدیه ها ازآزمون تی مستقل استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج حاص از آزمون فرضیه ها مشخص شد، بین تدریس چند معلمی وتک معلمی در یادگیری راهبرد رسم شکل و راهبرد حد مسالهساده تر در درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم شهرخوی تفاوتمعناداری در سطح 0/5 وجود ندارد. اما بین تدریس چند معلمی و تک معلمی در یادگیری راهبرد الگوسازی و راهبرد حدس و آزمایشدر درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم شهرخوی تفاوت معناداری در سطح 0/05 وجود دارد. درک ، نتایج حاصل از فرضیه اصلی نشان داد، بین تدریس چند معلمی و تک معلمی در یادگیری راهبردهای حل مساله در درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم شهرخویتفاوت معناداری در سطح 0/05 به نفع روش چندد معلمی وجود دارد.

کلمات کلیدی:
تک معلمی، چندمعلمی، رسم شکل ، الگوسازی، حل مساله ساده تر، حدس و آزمایش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_019.html