CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین هوش های چندگانه با مهارت های زندگی دانش آموزان (مطالعه موردی: دبیرستان ها دولتی استان تهران)

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین هوش های چندگانه با مهارت های زندگی دانش آموزان (مطالعه موردی: دبیرستان ها دولتی استان تهران)
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_053
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

یاسین سعیدی - نویسنده مسئول- کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه خوارزمی تهران
حمیده محمدیان - کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

خلاصه مقاله:
هدف از این تحقیق مطالعه رابطه هوش با مهارت های زندگی دانش آموزان بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگیبود. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان دبیرستان ها پسرانه دولتی مناطق 6 و 12 شهر تهران که در سال تحصیلی 94-93 مشغول تحصیل بودند، تشتکیل داد (N=5962) با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 360 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخابشدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد هوش هایچندگانه گاردنر (1990) و مهارتهای زندگی (فرم کوتاه) (یوسفی،1383)، استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه از طریق متخصصینبه دست آمد و پایایی آنها نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخسنجیده شد که برای هوش های هشت گانه 86/2% و برای مهارتهای زندگی 82/6% به دست آمد که نشان از سطح قابل قبولابزار تحقیق بود. داده ها از طریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادبین مؤلفه های هشت گانه هوش با مهارتهای زندگی دانش آموزاندر سطح 0/99 رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین با استفادهاز رگرسیون چندگانه مشخص شد در کل حدود 44/5 درصد از واریانس مهارتهای زندگی را مؤلفه های هشت گانه هوش تبیینمی کنند و 55/5 درصد مربوط به متغیرهای دیگر است.

کلمات کلیدی:
هوش- مهارتهای زندگی- دانش آموزان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_053.html