CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه ی بین استفاده معلمان راهنمای کارورزی از سبک مدیریت تعامل گرا با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه دانشجویان کارورز دانشگاه فرهنگیان

عنوان مقاله: رابطه ی بین استفاده معلمان راهنمای کارورزی از سبک مدیریت تعامل گرا با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه دانشجویان کارورز دانشگاه فرهنگیان
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_070
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

تورج حسینی هفشجانی - دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی ، دانشگاه لرستان و مدرس دانشگاه فرهنگیان
مهدی قنبری - دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی ، دانشگاه فرهنگیان ، پردیس شهید رجایی فرخشهر
اعظم فتحی - کارشناس آموزش راهنمایی و مشاوره ، پردیس بحرالعلوم شهرکرد و آموزگار دوره ابتدایی
محمدرضا فتحی - کارشناس پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

خلاصه مقاله:
هدف این تحقیق بررسی رابطه ی بین استفاده معلمان راهنمایکارورزی از سبک مدیریت تعامل گرا با پیشرفت تحصیلیدانش آموزان از دیدگاه دانشجویان کارورز دانشگاه فرهنگیان بودهاست . مطالعه حاضر به صورت موردی در دانشگاه فرهنگیان استانچهارمحال و بختیاری انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی –پیمایشی بوده است . جامع آماری شامل کلیه دانشجویان کارورزمقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحهال وبختیاری (879 نفر) بوده که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ا ی200 نفر (از دانشجویان پردیس شهید رجایی فرخشهر) به عنواننمونه انتخاب شدند . ابزار این پژوهش پرسشنامه بسته پاسخ محققساخته با مقیاس 5 درجه ای لیکرت بوده است، روا یی این ابزارتوسط متخصصان دانشگاهی تأیید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0/91 به دست آمد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح توصیفی (حجم نمونه، میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون t تک نمونه ای) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های این پژوهش بیانگر این است که از دیدگاه دانشجو معلمان کارورز دانشگاه فرهنگیان، بین استفاده معلمان راهنمای کارورزی از سبک مدیریت تعامل گرا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
مدیریت کلاس، پیشرفت تحصیلی ، دانشگاه فرهنگیان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_070.html