CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تکنولوژی آموزشی و نقش آن در تعلیم و تربیت

عنوان مقاله: تکنولوژی آموزشی و نقش آن در تعلیم و تربیت
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_079
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدرضا سعادتی - دانشجوی کارشناسی دبیری شیمی دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل
فاطمه ایزدیان - دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان
سارا عامریان - دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید صدوقی کرمانشاه
زهرا نوروززاده - دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید صدوقی کرمانشاه

خلاصه مقاله:
چند دهه ای بیش نیست که اصطلاح تکنولوژی آموزشی جایی برایخود در فرهنگ تعلیم و تربیت جهان اختصاص داده است. قبل از آنکه کاربرد تکنولوژی آموزشی با مفهووم جدید و مترقی آن مطرحشود، برنامه ریزان و معلمان در راه بهبود امر تدریس و محصول نتایجبهتر آموزش از مواد و وسایل آموزشی با مفهوم «سمعی و بصری» آنکمک می گرفتند.بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که کمک های این شاخهاز تعلیم و تربیت به کاربرد صرف مواد و وسایل آموزشی خلاصه میشد . ولی امروزه اصطلاح «تکنولوژی آموزشی» مفهومی مترقی و تکامل یافته را به همراه دارد و زمینه ی بهره گیری از آن صرفا بهکاربرد مواد و وسایل آموزشی خلاصه نمی شود ؛ بلکه مفهومی وسیعتر و جدیدتر به همراه دارد.امروزه برای شفاف کوردن امور آموزش، متنوع کردن وسایلفرآیند تدریس و روشن کردن مطالب درسی، استفاده از وسایلکمک آموزشی توسط معلمان امری اجتناب ناپذیر است. دانش آموزانبا استفاده از وسایل کمک آموزشی به فرآیند یادگیری و تدریسعینیت می بخشند و به آسانی به در جریان تدریس به فراگیریآموخته های جدید می پردازند. وسایل کمک آموزشی زمینه لازم رابرای یادگیری در دانش آموزان به طور گسترده می آورند ودانش آموزان خود را در فرآیند تدریس و یاددهی به حساب می آورند.یادگیری امری بسیار پیچیده و مستلزم دخالت عوامل متعدداست و زمانی اتفاق می افتد که این عوامل در کنار هم باشند. امریادگیری در محیط کلاس، به طور اخص، دارای اهمیت و حساسیتبیشتری است. محیط کلاس به سبب تفاوت اساسی با محیط بیرونینیازمند دقت و توجه فراوان تر است. در کلاس درس عوامل اساسیدخیل در امر یادگیری عبارتند از وضع جسمی، روحی، علمی وشخصیتی معلم، محتوای منابع آموزشی، قوانین و مقررات آموزشی،فضای آموزشی و وسایل کمک آموزشی.در بین این عوامل، وسایل کمک آموزشی از حیث اینکه تئوری وعمل را توأم و هماهنگ می سازد، جایگاه ویژه ای دارد. استفاده ازوسایل کمک آموزشی از طرف معلم در جریان تدریس باعث می شودکه مطالب مطرح شده در ساخت شناختی دانش آموزان جا بگیرد ودانش آموز به یادگیری معنی دار نائل شود. متأسفانه استفاده منظم واصولی از وسایل کمک آموزشی، تحت هر عنوان در مدرسه به بوتهفراموشی سپرده می شود و اغلب عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی را از طریق کمبود وقت و نبود وسایل توجیه می کنند.امید است روزی برسد که استفاده از وسایل کمک آموزشی نهادینهگردد تا باعث تحرک و پویایی در نمام آموزشی کشورمان بشود. اینمقاله با محور قرار دادن استفاده از تکنولوژ ی ها ی نوین با روشتوصیفی و تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای به دنبال آناست تا به نقش محوری وسایل آموزشی نوین در آموزش و پرورشبپردازد. در این مقاله پس از اشاره به تعریف تکنولوژی آموزشیوتاریخچه و جهت گیری های فعلی آن، اهداف تکنولوژی آموزشی،نقش معلمان در تکنولوژی و کاربردش در تعلیم و تربیت مورد توجهقرار گرفته است.

کلمات کلیدی:
تعلیم و تربیت،تکنولوژی آموزشی،یادگیری،آموزش نوین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_079.html