CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثر آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت هیجانی دانش آموزان دختر پایه سوم دوره اول دبیرستان

عنوان مقاله: اثر آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت هیجانی دانش آموزان دختر پایه سوم دوره اول دبیرستان
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_083
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرزانه قنبری - کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
حسن اسدزاده - دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
اسماعیل سعدی پور (بیابانگرد) - دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

خلاصه مقاله:
خلاقیت به عنوان یکی از سازه یایی که ارتباط تنگاتنگی با فرآیندتعلیم و تربیت دارد اخیراً بسیار مورد توجه واقع شده است، لذا هدفپژوهش حاضر بررسی و تعیین اثربخشی آموزش توانمندسازیروانشناختی بر خلاقیت هیجانی دانش آموزان بود. جامعه آماری اینپژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم دوره اول دبیرستانکه در سال تحصیلی 93-92 در شهر ایوان مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می داد. پس از اجرا پیش آزمون، تعداد 30 نفر از دانشآموزانی که در یر دو پرسشانامه نمره پایین کسب کردند، بهعنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروهآزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابزار استفاده شدهدر این پژویش پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل بود. جلساتآموزشی توانمند ساز روانشناختی به مدت 8 جلسه 60 دقیقه ایروی گروه آزمایش اجرا گردید، ولی بر گروه کنترل مداخله ای اعمالنشد. بعد از اتمام جلسات آموزشی، بلافا صله پس آزمون از هر دوگروه به عمل دمد. جهت تجزیه و تحلیل داده از تحلیل کوواریانساستفاده شد . نتایج تحلیل داده یا در دو مرحله اجرای آزمون در دوگروه آزمایش و کنترل اثربخشی آموزش توانمند ساز روانشناختیبر خلاقیت هیجانی را با 0/99 اطمینان تأیید کرد.

کلمات کلیدی:
توانمندساز روانشناختی، خلاقیت، خلاقیت ییجانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_083.html