CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی نقش کلاس های ضمن خدمت و کارگاهی در اجرای برنامه درسی کاروفناوری (دوره ی اول متوسطه)

عنوان مقاله: بررسی نقش کلاس های ضمن خدمت و کارگاهی در اجرای برنامه درسی کاروفناوری (دوره ی اول متوسطه)
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_120
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

معصومه شاهواری - دانشگاه خوارزمی
لیلا الماسی - دانشگاه خوارزمی

خلاصه مقاله:
معلمان نقطه آغاز و عنصر اصلی هرتحولی در نظام آموزش وپرورشمحسوب می شوند؛ پس برای اینکه بتوانند وظایف حرفه ای، تخصصی وتربیتی خود را بهتر انجام دهند، لازم است پیوسته امکان بهره مندیآنها از آموزش های جدید و مهارت های تازه فراهم شود. بنابراینضرورت دارد برنامه ریزان و سیاست گذاران آموزشی، به نحومطلوب ،زمینه ارتقای علمی و تخصصی و کسب مهارت های جدید را برایمعلمان آماده نماید. این پژوهش باهدف بررسی نقش کلاس هایضمن خدمت و کارگاهی در اجرای برنامه درسی کاروفناوری (دوره یاول متوسطه)انجام شده است. روش پژوهش، رویکرد آمیخته-اکتشافیبا دو مرحله متوالی است؛ مرحله 1 (کیفی) روش پدیدارشناسی ومرحله 2 (کمی) روش پیمایشی. داده های پژوهش با دو ابزارگردآوری شدند؛ ابزار فاز کیفی: پروتکل مصاحبه و ابزار فاز کمی :پرسشنامه محقق ساخته. در فاز کیفی جامعه ی پژوهش معلماندوره ی اول متوسطه، شهر کرج، استان البرز بودند که از طریقنمونه گیری هدفمند ملاک محور، تعداد 15 نفر با رعایت اصل اشباعنظری از طریق مصواحبه ی نیمه ساختارمند در پژوهش شرکتداشتند. داده ها به روش کولیزی و با استفاده از نرم افزار مکس -کیودی 10 تحلیل شدند. روایی و پایایی داده ها با رعایت چهار معیارمقبولیت، قابلیت اعتماد، تأیید پذیری، انتقال پذیری تأمین شد. درفاز کمی نیز تعداد 123 نفر از معلمان با استفاده از جدول مورگانبه صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای روایی ابزار از رواییصوری ومحتوایی از دیدگاه متخصصان و استناد به یافته های فازکیفی و برای پایایی پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ که95% محاسبه شد .داده ها به وسیله آزمون آماری رگرسیون یک متغیرهبررسی شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که چگونگیبرگزاری دوره های ضمن خدمت معلمان برنامه درسی جدیدکاروفناوری و بالا بردن سطح آگاهی آنان نسبت به اهمیت آن نیاز بهبازنگری دارد تا آنچه در برنامه درسی کاروفناوری مورد بی مهریقرارگرفته است از طریق افزایش آگاهی علمی و عملی معلمان وکاربرد این حوزه در فعالیت های روزمره زندگی دانش آموزان اهمیتخود را بازیابد.

کلمات کلیدی:
دوره های ضمن خدمت - برنامه درسی کاروفناوری - معلمان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_120.html