CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثر بخشی افشای هیجانی (نوشتاری) بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

عنوان مقاله: اثر بخشی افشای هیجانی (نوشتاری) بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_122
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

حدیثه شاه مردان فیروزجاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
محمود عابدینی - دانشگاه علوم پزشکی ساری
رمضان حسن زاده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

خلاصه مقاله:
مولتیپل اسکروزیس جزء شایع ترین بیماری های بافت میلین استکه چالش های زیادی را در خصوص سازگاری روان شناختی افرادمبتلا در تمام دنیا ایجاد کرده است.هدف این پژوهش بررسی اثربخشی افشای هیجانی (نوشتاری) بر افسردگی، اضطراب و استرسبیماران مبتلا به مولتیپل استکلروزیس است. روش تحقیق در اینپژوهش، از نوع نیمه آزمایشی و طرح تحقیق از نوع پیش آزمون،پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری شامل کلیهبیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس تحت پوشش انجمن ام اساستان مازندران و نمونه شامل 30 بیمار مبتلا به بیماری ام استحت پوشش این انجمن بود که به شیوه تصادفی در دسترسانتخاب و به دوگروه 15 نفره (آزمایش وکنترل) تقسیم شده اند.ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه DASS-21 بود.درمرحله مداخله،روش افشای هیجانی (نوشتاری) به اعضای گروه آزمایش آموزش داده واز آنها خواسته شدتا به مد چهار هفته، بصور روزانه به افشای هیجانی نوشتاریبپردازند.گروه کنترل در طی این مدت هیچ گونه مداخله ای دریافتنکرده بودند. پس از پایان چهار هفته هر دو گروه مجدداً پرسشنامهمذکور را تکمیل کرده اند. درنهایت داده های گرد آوری شده بااستفاده از نرم افزار SPSS، و با تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان داده است که افشایهیجانی (نوشتاری) بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به مولتیپتل استکلروزیس موثر است (sig<0/05)با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان از روش افشایهیجانی (نوشتاری) به عنوان شیوه ای کم هزینه، کارآمد و مؤثرجهت کاهش افسردگی، اضطراب و استرس ناشی از بیماری مولتیپلاسکلروزیس و سایر بیماری های مزمن بهره برد.

کلمات کلیدی:
افشای هیجانی، مولتیپل اسکلروزیس، افسردگی، اضطراب، استرس.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_122.html