CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثربخشی طرحواره درمانی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی زنان مطلقه

عنوان مقاله: اثربخشی طرحواره درمانی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی زنان مطلقه
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_157
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

بهجت محمدنژادی - کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
مهدی ربیعی - دکتری روانشناسی، استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

خلاصه مقاله:
مقدمه: طلاق یکی از آسیب های اجتماعی است که گاه باعث کاهشسلامت عمومی و کیفیت زندگی در فرد می گردد. لذا مداخلات رواندرمانی در فرد بخصوص زنان مطلقه به عنوان گروه آسیب پذیرجامعه می تواند مفید واقع شود. بدین منظور هدف از این پژوهشارزیابی میزان تاثیر طرحواره درمانی بر افزایش کیفیت زندگی وسلامت روان زنان مطلقه می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعهجامعه آماری شامل 30 نفر از زنان مطلقه شهرستان ارومیه بود کهاز دو گروه آزمایش و کنترل به تعداد 15 نفر در هر گروه استفادهشد. روش کار از نوع کارآزمایی بالینی بود. پس از بررسی دو مولفه کیفیت زندگی (WHOQOL-BREF) و سلامت روان (GHQ) بوسیله پرسشنامه های مربوطه، 10 جلسه مداخله ای یک ساعته برگزار شد. سپس مولفه ها دوباره ارزیابی شد و با کنترلپیش آزمون از طریق آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره پسآزمون مقایسه گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که طرحواره درمانیباعث ارتقاء میزان هر دو مولفه کیفیت زندگی و سلامت روان موردبررسی در مقایسه با گروه کنترل، بصورت معناداری شده (P<0.05) نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که طرحواره درمانی میتواند به عنوان یک رویکرد موثر در جلوگیری از آسیب های روانی ناشی از طلاق در زنان بکار گیرد.

کلمات کلیدی:
طرحواره درمانی، کیفیت زندگی، سلامت روان، زنان مطلقه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_157.html