CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی وضعیت سواد فناورانه معلمان دوره دوم ابتدایی شهر همدان

عنوان مقاله: بررسی وضعیت سواد فناورانه معلمان دوره دوم ابتدایی شهر همدان
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_165
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

یحیی معروفی - دانشگاه بوعلی سینا همدان
مریم پورجمشیدی - دانشگاه بوعلی سینا همدان
حمیده مرادی - دانشگاه بوعلی سینا همدان

خلاصه مقاله:
سواد فناورانه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای رشد حرفه ای معلمانهزاره سوم است. در همین راستا، این پژوهش با تعیین وضعیتسواد فناورانه معلمان دوره ابتدایی شهر همدان انجام شده است .روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره دوم ابتدایی شهر همدان است که تعداد 234 نفر از آنها با استفاده از روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره دوم ابتدایی شهر همدان است که تعداد 234 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول کرچسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته سواد فناورانه با پایایی 0/89 به کاربرده شد که روایی آن مورد تأیید متخصصان مربوطه قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون های آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ازمون کالموگروف- اسمیرونوف جهت نرمال بودن داده ها، آزمون تی تک گروهی) با کمک نرم افزار SPSS16 استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که سواد فناورانه معلمان دوره دوم ابتدایی شهر همدان، به طور معناداری بالاتر از سطح متوسط بوده است. نتایج آزمون t تک نمونه ای در مورد ابعاد سواد فناورانه نیز نشان داد که مقادیر t در مورد ابعاد سواد فناورانه شامل فهم ماهیت فناوری؛ فهم ارتباط فناوری و جامعهف فهم طراحی فناوری، توانایی فهم دنیای فناورانه، و فهم فناوری در جهان اطراف مثبت و در سطح 0/01 معنادار بوده است. بنابراین مشخص می شود که سواد فناورانه معلمان، برحسب هریک از ابعاد نیز در سطح بالاتر از متوسط بوده است.

کلمات کلیدی:
سواد فناورانه، فناور ، معلمان، دوره دوم ابتدایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_165.html