CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه میزان بکارگیری سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی با جو خلاقانه و تعهد سازمانی مدیران مورد مطالعه: دستگاههای اجرایی شهرستان مرند

عنوان مقاله: بررسی رابطه میزان بکارگیری سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی با جو خلاقانه و تعهد سازمانی مدیران مورد مطالعه: دستگاههای اجرایی شهرستان مرند
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_186
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین طرزمی - اداره بهزیستی شهرستان مرند
سیامک احمدزاده برابی - دانشگاه علامه طباطبایی تهران
پگاه امیری - دانشگاه آزاد تبریز
اکبر مددی - اداره بهزیستی شهرستان مرند

خلاصه مقاله:
ایجااد محیطی آکنده از خلاقیت و نوآوری لازمه پرورش نیرویانسانی کارآمد و متعهد به سازمان است؛ در این حین نقش سیستماطلاعات منابع انسانی نیز می تواند این مسیر را تسهیل نماید. از اینرو، در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین میزان به کارگیریسیساتم های اطلاعاتی منابع انسانی با جو خلاقانه و تعهد سازمانیمدیران در دستگاه های اجرایی شهرستان مرند پرداخته شد.سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی به عنوان متغیر پیش بین شاملمولفه های تحلیل سازمانی، بانک داده ها، مدیریت اطلاعات و دیدگاهسیستمی می باشد، جو خلاقانه یک بار به عنوان متغیر پیش بین ویک بار هم به عنوان متغیر ملاک مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیقحاضر، جو خلاقانه دارای ده بعد می باشد که عباتند از: چالشی ودرگیر بودن، آزادی عمل، اعتماد و گشودگی، پویایی، شوخ طبعی،مباحثه، تعارض سازنده، ریسک پذیری، حمایت از ایده و زمان بیانایده ها می باشد. تعهد سازمانی هم به عنوان متغیر ملاک دارای سهمولفه تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر می باشد. جامعهآماری این تحقیق کلیه مدیران و یکی از معاونین آنها در دستگاه های اجرایی شهرستان مرند می باشد که تعداد دستگاه های اجرایی 44دستگاه اجرایی و تعداد مدیران و یکی از معاونین آنها به تعداد 88نفر انتخاب شد. ابزار اندازه گیری متغیرهای تحقیق شامل سهپرسشنامه تعهد سازمانی، جو خلاقانه و سیساتم اطلاعات منابعانسانی است که روایی این پرسشنامه ها با استفاده از روش روایی محتوایی، به ترتیب 0/898، 0/970 و 0/910 و پایایی آنها با استفاده از آزمون مجدد، 0/873، 0/861 و 0/935 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی چون میانگین، جداول، نمودار وانحراف معیار و برای بررسی آزمون فرضیات از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف جهت نرمال بودن جامعه و آزمون همبستگی پیرسون واسپیرمن جهت بررسی رابطه متغیرها استفاده گردید، همچنینداده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین میزان بکارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با جو خلاقانه رابطه معناداری وجود دارد. اما در بین مولفه های جو خلاقانه، بین میزان به کارگیری سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی و میزان آزادی عملمدیران و همچنین ریسک پذیری مدیران در دستگاه های اجراییشهرستان مرند رابطه وجود ندارد. همچنین، بین میزان به کارگیریسیساتم های اطلاعاتی منابع انسانی و میزان تعهد سازمانی مدیراندر دستگاههای اجرایی شهرستان مرند رابطه وجود دارد. اما بینمیزان به کارگیری سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی و میزان تعهدمستمر مدیران در دستگاه های اجرایی شهرستان مرند رابطه وجودندارد. به علاوه، بین میزان جو خلاقانه و میزان تعهد سازمانیمدیران در دستگاه های اجرایی شهرستان مرند رابطه وجود دارد.ولیکن، بین میزان جو خلاقانه و میزان تعهد مستمر مدیران دردستگاه های اجرایی شهرستان مرند رابطه وجود ندارد. با توجه بهنتایج فرضایات برای سازمانهای مزبور و تحقیقات آتی پیشنهاداتیارایه گردید.

کلمات کلیدی:
سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی، تعهد سازمانی، جو خلاقانه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_186.html