CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثربخشی آموزش گروهی نظریه معکوس بر کاهش اضطراب و استرس و افسردکی زنان سرپرست خانوار

عنوان مقاله: اثربخشی آموزش گروهی نظریه معکوس بر کاهش اضطراب و استرس و افسردکی زنان سرپرست خانوار
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_192
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

قاسم دلشادی یزدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضربررسی اثربخشی آموزش گروهی مولفه هاینظریه معکوس بر اضطراب،استرس و افسردگی زنان سرپرست خانوارمی باشد.روش: تعداد 40 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروهشاهد و آزمایشی قرار گرفتند با استفاده از یک طرح آزمایشی پیشآزمون- پس آزمون با گروه شاهد، گروه آزمایش طی 8 جلسه تحتآموزش با روش معکوس قرار گرفتند در حالی که در این مدت گروهشاهد مداخله ای را دریافت نکردندهر دو گروه در پیش آزمون و پسآزمون با استفاده از مقیاس اضطراب و استرس وافسردگی (DASS21) مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد.یافته ها:نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دو گروه درپیش آزمون تفاوت معنادای وجود ندارد اما آموزش مولفه های نظریهمعکوس در گروه آزمایش در پس آزمون نمرات ا ضطراب، استرس وافسردگی را به طوی معنی داری کاهش داده است.نتیجه گیری: برنامه آموزش مولفه های معکوس می تواند جزوبرنامه های مداخلات در سطوح جمعیت عمومی و گروه های هدفخود یا تحت پوشش درمانی کمیته امداد امام خمینی و بهزیستیقرار گیرد.

کلمات کلیدی:
نظریه معکوس، اضطراب، استرس، افسردگی، زنان سرپرست خانوار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_192.html