CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثربخشی مصاحبه انگیزشی گروهی بر کاهش شدت اعتیاد بیماران تحت درمان با متادون

عنوان مقاله: اثربخشی مصاحبه انگیزشی گروهی بر کاهش شدت اعتیاد بیماران تحت درمان با متادون
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_213
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

حمیده زارع منگابادی - کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد مرودشت
صدرالله خسروی - دکترای مشاوره و راهنمایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
علی جعفری ندوشن - دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) مشهد
مهناز ثیاثی - دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر این بود که به بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی گروهی بر کاهش شدت اعتیاد در بیماران تحت درمان متادون پرداخته شود. روش: طرح تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تمامی افراد وابسته به مواد را در بر می گرفت که مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر یزد بودند و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تعداد 40 نفر از بیماران تحت درمان با متادون به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و از شاخص شدت اعتیاد و پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. برنامه مصاحبه انگیزشی در 6 جلسه 90 دقیقه ای برای گروه آزمایشی اجرا شد. در پایان دوره آموزشی، از دو گروه مجدداً آزمون ها به عمل آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS توسط آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تحلیل یافته ها نشان داد که ابعاد شدت اعتیاد بین دوگروه، تفاوت معنادار داشت (P<0/001). همچنین تحلیل متغیرها به تفکیک بیانگر آن بودکه در ابعاد وضعیت روانی ووضعیت مصرف مواد، تفاوت معنادار بود. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مصاحبه انگیزشی گروهی بر کاهش شدت اعتیاد افراد وابسته به مواد، مؤثر است.

کلمات کلیدی:
مصاحبه ی انگیزشی گروهی، شدت اعتیاد، متادون

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_213.html