CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ت اثیر مهارت های حرفه ای معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان شهرستان بابل

عنوان مقاله: ت اثیر مهارت های حرفه ای معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان شهرستان بابل
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_234
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضا براری - آموزگار و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان
سیدرضا هاشمی تروجنی - کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

خلاصه مقاله:
معلم حرفه ای به عنوان یکی از عناصر مهم نظام آموزشی در کارآمدینظام تعلیم و تربیت جامعه نقش تعیین کنندهای دارد. از این رو درجوامع مختلف به گزینش، تربیت و نگهداری معلمان توجه ویژه ایمی شود. هدف: این پژوهش به منظور بررسی تأثیر مهارت های حرفه ایمعلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان بابلانجام شد. روش: روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی، جامعه آماریکلیه معلمان شاغل به تدریس در مدارس ابتدایی شهرستان بابل درسال تحصیلی 93-1392 که تعداد آنها 1316 نفر می باشد. نمونه آماری 297 نفر که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با استفاده ازجدول کرجسی- مورگان تعیین گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه محققساخته بسته پاسخ براساس طرح لیکرت می باشد، روایی آن توسط افرادذیصلاح این حوزه تأیید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و نرم افزار Spss تحلیل و ضریب اعتبار (α=0/82) به دست آمد. درتجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون خی دو (مجذور کای دو متغیره)استفاده شد. یافته: نتایج نشان داد که طراحی و اجرای طرح درسروزانه، به کارگیری روشهای تدریس فعال، استفاده از ابزار و وسایلدیداری و شنیداری، اجرای ارزشیابی توصیفی و برقراری ارتباط موثرمعلم با فراگیران در فرآیند یاددهی- یادگیری بر پیشرفت تحصیلیدانش آموزان دوره ابتدایی در حد زیاد موثر است. نتیجه گیری: آگاهیمعلمان از عوامل مؤثر روابط با دانش آموزان، اجرای صحیح ارزشیابیتوصیفی، استفاده از رسانه های دیداری و شنیداری، روش های تدریسفعال و طرح درس روزانه مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی:
معلم، مهارت، پیشرفت تحصیلی، دانش آموز، ابتدایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_234.html