CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی _ رفتاری بر سلامت عمومی ناتوانان جسمی _ حرکتی شهرکرمان

عنوان مقاله: تاثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی _ رفتاری بر سلامت عمومی ناتوانان جسمی _ حرکتی شهرکرمان
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_249
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مطهره نصرت آبادی - کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
افروز جمشیدی - کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود باقری - دکترای روانشناسی، عضو هیئت علمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:
مقدمه:هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مدیریتاسترس به شیوه شناختی _ رفتاری بر سلامت عمومی نا توانانجسمی_حرکتی شهر کرمان بود. پژوهش حاضر، یک مطالعهآزما یشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون با گروه کنترل و پیگیریبود. جامعه آماری این یژوهش را نا توانان جسمی _حرکتی شهرکرمان تشکیل دادند. برای انتخاب آزدمودنی ها از روش نمونه گیریتصادفی ساده استفاده شد، بطوریکه در این پژوهش 30 نفر ناتوانجسمی_حرکتی شرکت داشتند. آزدمودنی ها بصورت تصادفی به دوگروه 15 نفری تقسیم شدند (یک گروه آزمایشی و یک گروه گواه).گروه آزمایش ، آموزش مدیریت استرس را در 10 جلسه دریافتکردند، در حا ی که به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد. ابزارهایاستفاده شده در این پژوهش آزمون سلامت عمومی بود. اطلاعاتجمع آوری شده با استفاده از تحلیل کواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد که بعد از مداخلهف نمرات سلامت روان گروه آزمایشی در خرده مقیاس های اضطراب و نقص در عملکرد اجتماعی و علایم جسمی و افسردگی بطور معناداری کمتر از گروه کنترل بود (p<0/05). برنامه مدیریت استرس باعث بهبود سلامت عمومی ناتوانان جسمی- حرکتی شد و علایم اضطراب، بی خوابی، نقص در عملکرد اجتماعی را کاهش داد. بنابراین برنامه ریزی برای ارائه آموزش مدیریت استرس به معلولین اهمیت ویژه ای دارد.

کلمات کلیدی:
مدیریت استرس، سلامت عمومی، ناتوانان جسمی- حرکتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_249.html