CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزشیابی میزان اثر بخشی دوره های فنی- تخصصی شرکت پالایش نفت اصفهان به روش الگوی سیپ به منظور تدوین آموزش ضمن خدمت

عنوان مقاله: ارزشیابی میزان اثر بخشی دوره های فنی- تخصصی شرکت پالایش نفت اصفهان به روش الگوی سیپ به منظور تدوین آموزش ضمن خدمت
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_256
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهره سعادتمند - استاد راهنما
زهرا ناظم - دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

خلاصه مقاله:
هدف این تحقیق، ارزشیابی میزان اثربخشی دوره های فنی- تخصصی شرکت پالایش نفت اصفهان به روش الگوی CIPP به منظور تدوین آموزش ضمن خدمت بود. تحقیق حاضر را می توان از نظر هدف و ماهیت تحقیق در رده تحقیقات کاربردی به حساب آورد. و از نظر نحوه گردآوری داده هاف تحقیق حاضر جزء تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان (1100 نفر) تشکیل داده اند که از بین آنها با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و به روش تصادفی ساده 188 نفر برای شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شدند. 200 پرسش نامه توزیع و 188 پرسش نامه بازگردانده شد و نرخ بازگشت 0/94 بود. ابزار پژوهش حاضر پرسش نامه محقق ساخته و روایی صوری و محتوایی آن توسط استاد راهنما و چندتن از اساتید مجرب و تعدادی آزمودنی ها و روایی پایایی آن به واسطه ضریب الفای کرونباخ (0/84) مورد تأیید واقع شد. داده های حاصل از پرسش نامه های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t تک متغیره، آزمون فریدمن، و تحلیل واریانس چند راهه) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق در دوره های آموزش فنی- تخصصی نشان داده است که همه شرکت کنندگان در دوره های آموزشی محتواف مدرس، فرآیند تدریس، و برونداد دوره را بالاتر از متوسط و در سطح مطلوب و فضا و امکانات آموزشی دوره را متوسط و در سطح نسبتاً مطلوب و مدیریت و پشتیبانی را پایین تر از متوسط و نسبتاً نامطلوب دانسته اند.

کلمات کلیدی:
آموزش، اثربخشی آموزشی، الگوی سیپ، دوره های فنی- تخصصی، زمینه، درونداد، فرآیند، برونداد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_256.html