CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر هوش هیجانی بر وابستگی به شبکه های اجتماعی

عنوان مقاله: تاثیر هوش هیجانی بر وابستگی به شبکه های اجتماعی
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_300
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

الهه منصوردهقان - فوق لیسانس روانشناسی عمومی
الهام سلیمی - فوق لیسانس روانشناسی عمومی

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: شبکه های اجتماعی ٬ امکان اتصال انسان ها را در سراسر جهان به طور غیرقابل تصوری افزایش داده اند .با این همه ٬برخی ازمتخصصان فناوری، جامعه شناسان و روان شناسان می گویند کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به دیگرانی که در آن حضور ندارند ٬ یا بهره کمتری از آن می برند «خودشیفته تر» و «تنهاتر» شده اند .حتی بیماری های جسمی و روحی هم کاربران را تهدید می کندبه همین جهت هدف از این مطالعه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی بر وابستگی به شبکه های اجتماعی و تداوم یک ماهه ان در دانش اموزان دختر دوره متوسطه منطقه خانی ابادتهران می باشد روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی برروی 340 دانش اموز که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند،انجام شد ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های هوش هیجانی Bar-On نود سؤالی پنج گزینه ای که کمترین و بیشترین نمره به ترتیب 90 و 450 و وابستگی به اینترنت بیست و یک سؤالی یانگ سه حیطه ای بود که نمرات بین 30-0 و خفیف، نمرات بین 49- 31 متوسط، نمرات بین 79-50 و نمره بیشتر یا مساوی هشتاد اعتیاد در نظر گرفته شد بودند روش کار به این صورت بود که ابتدا نمونه انتخاب شده هر 2 پرسشنامه را پر کردند بر اساس نمرات اخذ شده برای شرایط ورود به مطالعه به صورت، هوش هیجانی با نمره کمتر از200 و سطح وابستگی با نمره بیشتر از 79 در نظر گرفته شد بااعمال شرایط فوق 80 نفر وارد مطالعه شدند که از این تعداد به صورت تصادفی 40 نفر، 20 نفر برای گروه ازمون و 20 نفر برایگروه کنترل انتخاب شدند 20 نفر مورد ازمون تحت مداخله اموزش هوش هیجانی برای مدت 8 جلسه 2 ساعته قرار گرفتند بعد از جمع آوری داده ها، با استفاده از نرم افزار spss ویرایش 18 و آزمون های آماری ANOCOVA، ضریب همبستگی Pearson و تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: میانگین سنی دانش آموزان در دو گروه کنترل و آزمایش به ترتیب 2.5±16.2، 2.1±16.5 سال بود. میانگین نمره وابستگی در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری برای گروه آزمایش به ترتیب 4/8±41.67، 4.9±20.35، 5.6±18.97 و برای گروه کنترل به ترتیب 5.4±44.2، 5±40.65، 4.8±42.35 بود. تحلیل کوواریانس نشان داد که بعد از حذف نمرات پیش آزمون تعلق به گروه اثر معناداری در کاهش نمره وابستگی به شبکه های اجتماعی بعد از اتمام آموزش هوش هیجانی وجود دارد (f=29.06, p=0.0001). تحلیل کوواریانس نشان داد که بعد از حذف نمرات پیش آزمون تعلق به گروه اثرمعنا داری در کاهش نمره وابستگی به فیس بوک بعد از یک ماه وجود دارد (f=35.71, p=0.0001). نتیجه گیری: وابستگی به شبکه های اجتماعی برپایه هوش هیجانی قابل پیش بینی است و می توان با شناسایی شرایط زمینه ساز و افراد در معرض خطر و کنترل تنش های هیجانی از وابستگی پیشگیری کرد.

کلمات کلیدی:
هوش هیجانی ، مداخله، وابستگی به شبکه های اجتماعی، کاهش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_300.html