CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاٌثیر آموزش مهارتهای زندگی بر شیوه های فرزندپروری مادران

عنوان مقاله: تاٌثیر آموزش مهارتهای زندگی بر شیوه های فرزندپروری مادران
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_312
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مجید رستمی - عضو هیاٌت علمی دانشگاه فرهنگیان بوشهر و دانشجوی دوره دکتری روان شناسی- نویسنده مقاله
ناصر امینی - عضو هیاٌت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

خلاصه مقاله:
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر آموزش مهارتهای زندگی برشیوه های فرزندپروری مادران بوده است. روش پژوهش از نوع شبهآزمایشی همراه با پیش آزمون و پس آزمون است. به همین منظوراز بین مادران دانش آموزان مراکز پیش دبستانی شهر بوشهر، 150مادر به صورت نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند وبه دو گروه آزمایش و گواه تقسیم گردیدند. بعد از اجرای پیشآزمون در دو گروه آزمایش و گواه، گروه آزمایش 8 جلسه آموزشمهارتهای زندگی با تاٌکید بر شیوه های تربیتی فرزند، هر هفته دونوبت دریافت داشتند. بعداز سه ماه، پرسش نامه شیوه هایفرزندپروری باوم ریند بر روی گروه آزمایش و گروه گواه اجرا گردید.سپس از طریق اجرای آزمون t و تحلیل واریانس یکراهه و روشهای تعقیبی، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدین قراراست: اجرای آزمون t بین شیوه های فرزندپروری مادران آموزش دیده و آموزش ندیده تفاوت معنادار در سطح 0/01 نشان داد. نتایج آزمون t بین نمرات مادران گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون و پس آزمون در شیوه های سه گانه فرزندپروری، افزایش مثبت نمراتپس آزمون در روش قاطع و اطمینان بخش و کاهش نمرات سهلگیرانه و مستبدانه، نشان داد. نتایج اجرای آزمون تحلیل واریانسبین شغل مادران و شیوه های فرزندپروری برای روش های مقتدرانهو سهل گیرانه معنادارنشده است اما روش مستبدانه معنی دارشدهاست. آزمون تعقیبی توکی این تفاوت بین مادران دارای شغلرسمی و خانه دار نشان داده است و مادران خانه دار مستبدانهترعمل می کردند. نتایج تحلیل واریانس بین سطح سواد مادران وسن آنان با شیوه فرزندپروری، تفاوت معنادار نشان نداد. بین تعدادفرزندان خانواده و شیوه های فرزندپروری مادران، در روشهای سهلگیرانه و مستبدانه تفاوت معنادار نشده است اما برای شیوه قاطع واطمینان بخش، معنادار است. اجرای آزمون تعقیبی توکی این تفاوترا بین خانواده های یک فرزند و دو فرزند نشان می دهد.

کلمات کلیدی:
مهارت های زندگی ، شیوه های فرزندپروری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_312.html