CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تحلیل اثر آموزش خودتنظیمی تحصیلی بر اضطراب امتحان با استفاده از آزمون کرویت موشلی

عنوان مقاله: تحلیل اثر آموزش خودتنظیمی تحصیلی بر اضطراب امتحان با استفاده از آزمون کرویت موشلی
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_318
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

آذر آموخت - کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت
فاطمه نظری - کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

خلاصه مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش خودتنظیمی تحصیلی بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دارای اضطراب امتحان است. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی در نیمسال تحصیلی دوم 93-1392 مدرسه میرزای شیرازی کرج بود. به روش نمونه گیری در دسترس 30 دانش آموز دختر مقطع سوم راهنمایی در نیمسال تحصیلی دوم 93-1392 که در پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون (1975) دچار اضطراب امتحان تشخیص داده شدند، انتخاب و با همتاسازی و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. بعد از هشت جلسه آموزش خودتنظیمی برای گروه آزمایش، هردوگروه جهت پس آزمون به مقیاس اضطراب امتحان ساراسون (1975) پاسخ دادند. دادهها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس سک راهه و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد تفاوت بین دوگروه از لحاظ آماری معنادار است و کاهش اضطراب امتحان در طول زمان پایدار است. بحث و نتیجه گیری: در رابطه با اضطراب امتحان، پژوهش ها بیانگر رابطه این عامل با عوامل خودتنظیمی- یعنی تلاش و تدبیر هستند.

کلمات کلیدی:
اضطراب امتحان، آموزش خودتنظیمی تحصیلی، دانش آموزان دختر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_318.html