CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی نقش باورهای خودکارآمدی معلمان و آگاهی های فراشناختی آنان در جهت گیری فراشناختی محیط کلاسی

عنوان مقاله: بررسی نقش باورهای خودکارآمدی معلمان و آگاهی های فراشناختی آنان در جهت گیری فراشناختی محیط کلاسی
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_327
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا شجاعی - کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی و مدرس دانشگاه پیام نور
زهرا خاکساری - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

خلاصه مقاله:
یکی از اهداف مهم آموزش و پرورش که متاثر از آرمان های جامعهاست شناخت و پرورش مهارت ها شناختی دانش آموزان استازجمله مهمترین این مهارتها، می توان به کنترل، هدایت، نظارت واصلاح فرآیندهای شناختی اشاره کرد که از آنها تحت عنوانفراشناخت یاد می شود مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقشباورها خودکارآمد معلمان و آگاهی های فراشناختی آنان درجهت گیری فراشناختی محیط کلاسی است پژوه حاضر از نوعهمبستگی است که در آن به بررسی نقش باورهای خودکارآمدیمعلمان و آگاهی های فراشناختی آنان در جهت گیری فراشناختیمحیط کلاسی پرداخته می شود. جامعه آمار پژوهش حاضر شاملکلیه معلمان و نیز دانش آموزان شاغل به تحصیل دوره دبیرستانیشهرستان شیراز که در سال تحصیلی 90-1389 بود نمونه آماریپژوهش حاضر شامل 300 نفر از معلمان دوره متوسطه شهر شیرازبود علاوه بر این به ازای هر معلم 5 دانش آموز نیز در نمونه وجودداشت که جمعاً 1500 نفر بودند و معلمان و دانش آموزان مقیاس جهت گیری فراشناختی محیط های یادگیری (MOLES) پرسشنامه آگاهی فراشناختی (MAI) و پرسشنامه خودکارآمدی گیبسون و دمبو را تکمیل نمودند. و پس از آن داده ها به صورتکمی تعریف شده و با استفاده از نرم افزار spss موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت. از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. نتایج نشان داد که آگاهی های فراشناختی معلم با جهت گیری فراشناختی محیط یادگیری رابطه مثبت و معنی داری دارد. اما رابطه ی بین خودکارآمدی معلمان (و ابعاد آن) با جهت گیری فراشناختی محیط یادگیری معنی دار نبود. همچنین نتایج نشان داد که ابعاد دانش بیانی، راهبردهای مدیریت اطلاعات و ارزیابی فرایندیادگیری می توانند به طور مثبت و معناداری تقاضای فراشناختی را پیش بینی کنند.

کلمات کلیدی:
خودکارآمد، جهت گیری فراشناختی، محیط یادگیری، آگاهی ها فراشناختی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_327.html