CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی گرایش دانشجویان گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان به رویکردهای برنامه درسی بر اساس دسته بندی ارنشتاین و هانکینز

عنوان مقاله: بررسی گرایش دانشجویان گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان به رویکردهای برنامه درسی بر اساس دسته بندی ارنشتاین و هانکینز
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_333
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا بکرانی بالانی - دانشجوی برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
افسانه نبی پور - دانشجوی برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی گرایش دانشجویان گروه برنامه ریزیدرسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان به رویکردهای برنامهدرسی بر اساس دسته بندی ارنشتاین و هانکینز انجام شده است.روش انجام این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوریداده ها توصفیی از نوع تفاوت می باشد جامعه آماری این پژوهش رانیز کلیه دانشیجویان گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامیواحد خوراسگان تشکیل داده اند که با بهره مندی از روش نمونهگیری تصادفی ساده و جدول نمونه مورگان تعداد 110 نفر ازدانشجویان (59 نفر مرد و 51 نفر زن) به عنوان نمونه مورد پژوهشدر نظر گرفته شده اند ابزار پژوهش نیز پرسش نامه ای محقق ساختهبود که بر اساس دسته بندی رویکرهای برنامه درسی ارنشناین وهانکیز طراحی شده است اعتبار پرسشنامه با استفاده از شاخصآلفای کرونباخ برابر با 88 % به دست آمده است برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های t تک متغیره و t دو گروه مستقل استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که دانشجویان به طور کلی گرایش به رویکرد فنی داشته اند همچنین نتیجه پژوهش بیانگر آناست گرایش دانشجویان در بخش رویکرد فنی به ترتیب و الویت بهرویکردهای رفتاری کارایی سیستمی و مدیریبی می باشد. همچنیننتایج آزمون t دو گروه مستقل حاکی از آن است که گرایش دانشجویان معلم در مقایسه با دانشجویان غیر معلم به رویکرد فنی است. در بخش غیر فنی اکثر دانشجویان گرایش به رویکرد فنی انسانی داشته اند.

کلمات کلیدی:
برنامه ریزی درسی ارنشتاین و هانکینز، فنی، غیرفنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد م میمه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_333.html