CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر مشاوره ی گروهی با رویکرد راه حل محور برکاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

عنوان مقاله: بررسی تاثیر مشاوره ی گروهی با رویکرد راه حل محور برکاهش اضطراب امتحان دانش آموزان
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_397
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا شاهسواری - دانشگاه خوارزمی
مهناز رویان - آموزش و پرورش

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مشاوره گروهی به شیوه یراه حل محور برکاهش اضطراب امتحان دانش آموزان می باشد.جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزاندبیرستان های دولتی شهر پرند می باشد که به روش نمونه گیریتصادفی خوشه ای از بین دبیرستان های موجود، در دبیرستانانتخاب شدند . ابزارمورداستفاده پژوهش حاضر ،پرسش نامه اضطرابامتحان ساراسون می باشد که برروی دانش آموزان اجرا و 40 نفر کهدارای اضطراب بالا بودن انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروهآزمانش و کنترل جایگزین شدند . سپس آزمودنی های گروه آزمایشبه تعداد هفت جلسه در مشاوره گروهی به شیوه راه حل مدار شرکتکردند ، مداخده در مورد آن ها انجام گرفت و گروه کنترل هیچ نوعمداخله ای دریافت نکردند .پس از پایان جلسات برای هر دوگروه پس آزمون اجرا و داده های به دست آمده با استفاده از آزمون آماری t تجزیه و تحلیل و فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت دو گروه (δФ=39, T=2/70, T=11/18 و π=0/01) معنی دار است: بدین معنی که فرض صفر رد و فرض خلاف پذیرفته می شود؛ یعنی مشاوره گروهی به روش راه حل محور، باعث کاهش اضطراب امتحاب در دانش آموزان مضطرب می شود.

کلمات کلیدی:
اضطراب امتحان ، مشاوره گروهی ،مشاوره راه حل محور

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_397.html