CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله پیش بینی نا امیدی بر پایه سبک اسنادی دانش آموزان و کمال گرایی مادران در دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر مهریز سال تحصیلی 94-1393

عنوان مقاله: پیش بینی نا امیدی بر پایه سبک اسنادی دانش آموزان و کمال گرایی مادران در دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر مهریز سال تحصیلی 94-1393
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_448
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

نرجس اکبری - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تحقیقات یزد
آزاده چوب فروش زاده - عضو هیئت علمی دانشگاه اردکان

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی ناامیدی بر پایه کمال گرایی مادران و سبک اسنادی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر مهریز انجام شد. روش تحقیق در این طرح روش همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر مهریز در سال تحصیلی 94-93 و مادرانشان بودند که در مجموع 414 نفر بودند و روش نمونه گیری به دلیل پراکندگی جامعه مورد مطالعه تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بود و حجم آن نیز به روش کوکران محاسبه گردید. بنابراین 207 دانش آموز دختر و 207 نفر از مادران آنها نمونه پژوهش را تشکیل دادند. دانش آموزان دو پرسشنامه ناامیدی برای کودکان گازدین و همکارانش (1983) و پرسشنامه تجدیدنظر شده سبک اسنادی کودکان (CASQ-R)، (1998) و مادران آنها مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست (FMPS)، (1990) را تکمیل نمودند. ضمن آنکه پرسشنامه دانش آموز با مادر دارای یک کد بود. پس از تکمیل پرسشنامه ها و استنتاج نتایج از طریق تحلیل رگرسیون، یافته های پژوهش نشان دادند که بین کمال گرایی کلی و کمال گرایی مثبت مادران با ناامیدی رابطه معنادار وجود ندارد (P>0/05) همچنین بین کمال گرایی منفی والدین و سبک اسنادی منفی با ناامیدی رابطه مثبت معنادار و بین سبک اسنادی مثبت با ناامیدی رابطه منفی معنادار وجود دارد (P<0/05) و در نهایت از بین متغیرهای مورد مطالعه در پیش بینی ناامیدی دانش آموزان، طبق نتایج رگرسیون تنها سبک اسنادی مثبت و منفی وارد معادله رگرسیون شده اند.

کلمات کلیدی:
ناامیدی، کمال گرایی، سبک اسنادی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_448.html