CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توانمندی های دانشی، نگرشی و مهارتی دانشحویان دانشگاه های تربیت معلم شهرستان دزفول

عنوان مقاله: بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توانمندی های دانشی، نگرشی و مهارتی دانشحویان دانشگاه های تربیت معلم شهرستان دزفول
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_089
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

منصور توکلی - دانشجوی دکترا برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مریم رسولی - مشاور ، آموزش و پرورش شهرستان تویسرکان

خلاصه مقاله:
در سراسر جهان، دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی نقش عمده ای در انتقال دانش و کاربرد آن توسط فراگیران دارند. ازجمله مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه های تربیت معلم هستند که با تربیت نیروی انسانی نقش بسزایی در رسیدن به اینهدف ارزشمند ایفا می کنند. این مقاله به بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توانمندی های دانشی، نگرشی ومهارتی دانشجویان دانشگاه های تربیت معلم شهرستان دزفول از دیدگاه این دانشجویان پرداخته است. روش پژوهش در انجاماین پژوهش توصیفی (زمینه یابی) از نوع پیمایشی بود. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانشجویان کارشناسی دانشگاه هایتربیت معلم شهرستان دزفول بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 161 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد.ابزار اصلی جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته از نوع بسته پاسخ با 30 گویه در 3 حیطه ی دانشی، نگرشی و مهارتی(هر حیطه 10 سوال) با محوریت فن آوری اطلاعات و ارتباطات بود. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ معادل0/85 برآورد گردد و روایی آن مورد تایید متخصصصان مربوط قرار گرفت. نتایج تحقیق به لحاظ آماری در سطح P≤0/5بیانگر آن بود که از دیدگاه دانشجویان تربیت معلم، فن آوری اطلاعات و ارتباطات نقش عمده ای در افزایش توانمندی هایدانشی، نگرشی و مهارتی دانشجویان ایفا می کند.

کلمات کلیدی:
برنامه درسی تربیت معلم، توانمندی های دانشی، نگرشی و مهارتی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICRBS01-ICRBS01_089.html