CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی چارچوب فهرست تکامل رشد ارتباطی مک آرتور- بیتس بر روی کودکان بر حسب محیط آموزشی کودکان

عنوان مقاله: بررسی چارچوب فهرست تکامل رشد ارتباطی مک آرتور- بیتس بر روی کودکان بر حسب محیط آموزشی کودکان
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_090
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

محبوبه شکاری - دانشجوی دکتری ، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد بوشهر، گروه زبان شناسی، بوشهر،ایران

خلاصه مقاله:
فرایند زبانآموزی کودک یکی از مسائل مهم در حوزه ی زبانشناسی به ویژه روانشناسی زبان است. کودک جهان شگفت انگیزیاست که شناسایی او حیرتمان را برمیانگیزد. کودک انسان از سویی به عنوان موجودی داری نظام ارتباطی مستقل از سایر جانورانو از سویی دیگر به دلیل رشد پیوسته و مداومی که در همه ابعاد وجودش وجود دارد، پژوهشگران زمینه های گوناگون از جملهروانشناسی و زبانشناسی را بر آن داشته است که بهترین شیوههای پژوهشی را به منظور کشف ناشناخته های این جهان حیرت انگیز به کار گیرند. در این پژوهش سعی بر اینست که دایرهی واژگان کودکان بر اساس محیط رشد و تربیت و میزانتحصیلات والدین بررسی شود. این پژوهش از توع توصیفی- تحلیلی در چارچوب فهرست تکامل رشد ارتباطی مک آرتور- بیتس انجام شده است و در آن دایرهی واژگانی 50 کودک 2 تا 4 ساله با و بدون تجربه مهدکودک در 22 دسته واژگانی تحلیل شدهاست. پیکره ی زبانی، گفتار روزمرهی کودکانی است که با استفاده از پرسشنامهی فهرست تکامل رشد ارتباطی مک آرتور- بیتس جمع آوری شده و سپس فراوانی هر کدام از دسته های واژگانی محاسبه شده است. در ادامه، تحلیل داده ها با استفاده از آزمونضریب همبستگی اسپیرمن انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که از میان واژگان کودکان، بسامد وقوع اسامی رایج نسبت بهواژگان دیگر بیشتر است و بین سطح تحصیلی والدین و دایرهی واژگان کودکان 2 تا 4 ساله و نیز بین محیط رشد و تربیتکودکان و دایره ی واژگان آنها رابطه ی معنی دار وجود دارد.

کلمات کلیدی:
دایرهی واژگان، چارچوب فهرست تکامل رشد ارتباطی مک آرتور بیتس، محیط رشد و تربیت، سطح تحصیلی والدین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICRBS01-ICRBS01_090.html