CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثربخشی آموزش شناخت و کنترل هیجانات ناخوشایند بر کارآمدی باورهای فراشناختی و افزایش سازگاری در دانش آموزان

عنوان مقاله: اثربخشی آموزش شناخت و کنترل هیجانات ناخوشایند بر کارآمدی باورهای فراشناختی و افزایش سازگاری در دانش آموزان
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_175
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

نبی فتاحی - دانشجوی دکتری روانشناسی تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
سیدحمید حسینی - دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
مجید پورحمیدی - دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
فاطمه تابنده - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج

خلاصه مقاله:
هدف اصلی تحقیق حاضر تبیین اثربخشی آموزش شناخت و کنترل هیجانات ناخوشایند بر کارآمدی باورهای فراشناختی وافزایش سازگاری می باشد. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دبیرستان شهر شیراز در سال تحصیلی 93-94 تشکیل می دهند که تعداد 200 نفربه روش خوشه ای تصادفی ار آن میان انتخاب شدند. سپس پرسشنامه ها در بین آنهاتوزیع و پس از نمره گذاری از بین کسانی که در این فرم ها دارای کمترین نمره بوده اند، 30 نفر انتخاب گردیدندکه 15 نفر گروه کنترل و 15 نفر گروه آزمایش تقسیم گردیدند. به گروه آزمایش، آموزش هوش هیجانی انجام گردیدولی به گروه کنترل، هیچگونه آموزشی داده نشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز، پرسشنامه یسازگاری سهرابی و پرسشنامه ی هوش هیجانی شات می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعاات از روش های آمار توصیفی(انحراف معیار، میانگین) و از روش های آماراستنباطی (آزمون تحلیل کوواریانس) استفاده شد.نتایج جدول نشان دادتفاوت معنی داری میان گروه آزمایش و گروه کنترل به لحاظ ابعاد باورهای فراشناخت وجود دارد. تفاوت معنی داریمیان گروه آزمایش و گروه کنترل به لحاظ ابعاد سازگاری وجود دارد. نتایج تحقیق نشان داد شناخت و کنترل هیجاناتمنفی می تواند بر کارآمدی باورهای فراشناخت و افزایش سازگاری موثر باشد.

کلمات کلیدی:
کنترل هیجانات ناخوشایند، کارآمدی باورهای فراشناختی، سازگاری، دانش آموزان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICRBS01-ICRBS01_175.html