CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

عنوان مقاله: بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_194
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

احسان شهسواری شیرازی - کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان، ایران
مژگان پرواز - کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
روح الله رستمی خداوردی لو - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز،ایران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان انجام شده است.جامعه آماری این پژوهش دانشجویان ورودی جدید دانشگاه ارسنجان در سال 1393 بودند و نمونه پژوهش به حجم284 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه های احساس تنهایی، تعهد هویت و ابراز وجود بود که از پایایی و رواییمناسبی برخوردارند. آزمون های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها همبستگی پیرسون، روش تحلیلرگرسیون خطی و آزمون تی مستقل بود. نتایج حاکی از آن است که تعهد هویت توانایی پیش بینی احساس تنهایی رادر سطح معنی دار 0/05 دارد. همچنین، ابراز وجود توانایی پیش بینی احساس تنهایی در سطح 0/05 را دارد. یافته های جانبی پژوهش حاضر حاکی از آن است که در بین دانشجویان زن و مرد از نظر تعهد هویت تفاوت معنی داریوجود دارد و دانش جویان زن از تعهد بالاتری در مقایسه با دانشجویان مرد برخوردارند. اما از نظر میزان احساستنهایی و ابراز وجود تفاوت معناداری در بین دانشجویان زن و مرد مشاهده نشد.

کلمات کلیدی:
احساس تنهایی، تعهد هویت، ابراز وجود

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICRBS01-ICRBS01_194.html