CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (براساس نظریه NEO) و مولفه های عشق (بر اساس نظریه استرنبرگ) با تعارضات زناشویی در بین کارکنان متاهل زن و مرد شاغل در شبکه بهداشت و درمان سال 1393

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (براساس نظریه NEO) و مولفه های عشق (بر اساس نظریه استرنبرگ) با تعارضات زناشویی در بین کارکنان متاهل زن و مرد شاغل در شبکه بهداشت و درمان سال 1393
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_322
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سوسن آقاجانبگلو - عضو هیت علمی دانشگاه پیام نورگروه روانشناسی
سیدیونس محمدی یوسف نژاد - عضو هیت علمی دانشگاه پیام نورگروه روانشناسی
دلیر درویشیان - دانشگاه پیام نورعسلویه

خلاصه مقاله:
با توجه به افزایش تعارضات زناشویی و متعاقبا افزایش پدیده طلاق در جامعه که باعث فروپاشی خانواده ها و بروزآسیبهای اجتماعی بیشتری در جامعه می شودو تاثیری که تعارضات بر روان وجسم فرد دارد و همچنین تاثیرات منفی کهبر فرآیند فرزند پروری در خانواده داردتحقیق و پژوهش در این زمینه امری ضروری میباشد. تحقیق حاضر با هدفبررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (روان رنجوری ، برونگرایی ،باز بودن نسبت به تجربه ،توافق پذیری ،وجدانیبودن) و مولفه های عشق (شور ، صمیمیت ، تعهد) با تعارض زناشویی در کارکنان متاهل شاغل در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بانه اجرا گردید.کل جامعه تحقیق 445 نفر (281 زن و 164 مرد) و نمونه پژوهش 167 نفر (61 زنو 106 مرد) می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای واستفاده از جدول مورگان انتخاب شده اند.ابزارهای پژوهش :1- پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (neo) با آلفای کرونباخ 0/86، 2- پرسشنامه، سبک عشق استرنبرگ با آلفای کرونباخ 3/92، 0- پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده با آلفای کرونباخ 0/96، استفاده شد. داده های بدست آمده توسط روشهای آماری توصیفی فراوانی درصدی، میانگین و انحرافاستاندارد و آمار استنباطی ضریب همبستگی اسپیرمن ، آزمون tمقایسه دو گروه مستقل و تحلیل واریانس مستقلوبااستفاده ازنرم افزارکامپیوتری spss مورد بررسی قرار گرفتند.یافته های تحقیق: 1- ویژگی های شخصیتی (روان رنجوری ، موافق بودن ، با وجدان بودن و برونگرایی) با تعارض زناشویی رابطه معنادار مثبت دارند و در این میان ویژگی روان رنجوری با شاخص معناداری (0/00) بیشترین ارتباط را با تعارض زناشویی دارد . ویژگی باز بودن نسبت به تجربه ارتباط معناداری با تعارض زناشویی ندارد. 2- بین هر سه مولفه عشق (شور ، صمیمیت ، تعهد) با تعارض زناشویی رابطه منفی (معکوس) و معنادار وجود دارد یعنی هرچه مولفههای عشق بیشتر حضور داشته باشند ، تعارضات زناشویی کاهش پیدا می کنند.

کلمات کلیدی:
ویژگی شخصیتی ، مولفه های عشق ، تعارض زناشویی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICRBS01-ICRBS01_322.html