CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تبیین ارتباط جنسیت و ویژگی شخصیتی درونگرایی و برونگرایی

عنوان مقاله: تبیین ارتباط جنسیت و ویژگی شخصیتی درونگرایی و برونگرایی
شناسه (COI) مقاله: IESM02_038
منتشر شده در دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مصطفی جعفری - دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت، زنجان، زنجان
معصومه رحیمی - گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان

خلاصه مقاله:
بررسی شخصیت و دورنمایه های افراد حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان برونگرایی و درونگرایی مدیران و سرپرستان کارخانه شیر پگاه زنجان و بررسی رابطه آن با جنسیت افراد میباشد. پژوهش حاضر براساس نتیجه کاربردی، براساس هدف توصیفی تبیینی، و براساس رابطه بین متغیرها از نوع همبستگی است. روش گردآوری دادهها از طریق پرسشنامه میباشد که پس از ورود در نرمافزار بسته آماری برای علوم اجتماعی spss با استفاده از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها، نشان میدهد که مردان از لحاظ تیپ شخصیتی نسبت به زنان برونگراتر (و در نتیجه زنان نسبت به مردان درونگراتر) هستند، البته این تفاوت آن قدر زیاد نیست که از نظر آماری معنیدار باشد لذا درونگرایی و برونگرایی با آنکه ویژگیشخصیتی بسیار با اهمیتی هستند اما خیلی تحت تأثیر جنسیت نیستند و در استخدام و انتصاب مدیران در پستهای سازمانی نیازمند درونگرایی یا برونگرایی، جنسیت را نباید عامل خیلی مؤثری قلمداد کنند

کلمات کلیدی:
شخصیت؛ برو نگرایی؛ درونگرایی؛ جنسیت.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IESM02-IESM02_038.html