CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مدل شایسته گزینی مدیران با استفاده از مراکز ارزیابی و بکارگیری متغیرهایفازی کلامی

عنوان مقاله: مدل شایسته گزینی مدیران با استفاده از مراکز ارزیابی و بکارگیری متغیرهایفازی کلامی
شناسه (COI) مقاله: IESM02_043
منتشر شده در دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

محسن حسینی - گروه صنعتی آرمان سازان اندیشه نگار پارسیان

خلاصه مقاله:
یکی از مهمترین ارکان استقرار شایسته سالاری در سازمانهای خصوصی و دولتی،تعیین شایستگیهای مدیران به ویژه مدیران منابع انسانی است؛ چراکه نهتنها باید خود مبتنی بر چارچوب مشخصی انتخاب شوند، بلکه باید استقرار مدیریت مبتنی بر شایستگی را نیز در سیستم دولتی ضمانت کنند. در این مقاله بر اساس مدل شایستهگزینی مدیران و با استفاده از متغیرهای فازی کلامی و محاسباتZ-numbers سعی در ارائه مدلی برای همراستا بودن خروجیهای مدل شایسته گزینی مدیران با جهان واقع هستیم. لذا با طراحی آزمونهایی با این قابلیت میتوان این امر را عملیتر نمود. برای این کار ابتدا آزمونهای مورد نیاز را با استفاده از پاسخهای کلامی، طراحی و سپس این آزمونها را با روشهای ارائهشده تحلیل کردیم و درنهایت به بررسی صلاحیت پرداخته شده است. بر همین اساس در این مقاله در ابتدا با خوشه بندی خروجی آزمون-های مدل شایسته گزینی و رتبه بندی اهمیتی آنها و در ادامه آن طراحی نظرات اولیه خبرگان که بر اساس متغیرهای کلامی میباشند و در پایان این فرآیند با استفاده از محاسبات Z-numbers به محاسبه نظرات مختلف خبرگان و کارشناسان هریک از آزمونهای خاص برای رسیدن به جواب منطبق با واقعیت پرداختهشده است. نتایج بدست آمده نشاندهنده این موضوع است که دقت مدل ارائه شده در ارزیابی مدیران نزدیک به 92% میباشد که در مقایسه با روشهای سنتی بهبود قابل توجهی داشته است.

کلمات کلیدی:
متغیرهای فازی کلامی، محاسباتZ-numbersشایسته سالاری، خوشه بندی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IESM02-IESM02_043.html