CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر آزمایشگاه مجازی بر راهبردهای یادگیری دانش آموزان

عنوان مقاله: تاثیر آزمایشگاه مجازی بر راهبردهای یادگیری دانش آموزان
شناسه (COI) مقاله: IIDMC01_001
منتشر شده در نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا طالب - استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پروانه رضوانی بیل داشی - کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر آزمایشگاه مجازی 3 بر راهبردهای یادگیری 4 در بعد شناخت 5 و فراشناخت 6 است. جامعه آماری شامل 011 نفر دانش آموز پایه اول مقطع متوسطه ، دبیرستان استعدادهای درخشان شهر قرچک می باشد و حجم نمونه آماری شامل 31 نفر که به صورت تصادفی انتخاب گردیدند و در دو گروه 05 نفره گواه و آزمایش قرار گرفتند. روش پژوهش ، شبهآزمایشی و ابزار پژوهش ، پرسشنامه استاندارد راهبردهای یادگیری دکتر کرمی) 2112 ( می باشد. طرح پژوهش بصورت پیش آزمون و پس آزمون بود که گروه آزمایش توسط نرم افزار شبیه ساز کروکودیل شیمی و گروه گواه به روش سنتی و سخنرانی آموزش دیدند. پس از اجرای آزمون، آلفای کرونباخ α=0/96 محاسبه گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ، آزمون تحلیل کوواریانس و استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. نتایج حاصل از اجرای پژوهش حاکی از آن است که آزمایشگاه مجازی بر راهبردهای یادگیری دانش آموزان با سطح اطمینان 66 درصد تاثیر مثبت دارد همچنین اجرای آزمایشگاه مجازی از طریق نرم افزار شبیه سازکروکودیل بر راهبردهای یادگیری شناخت و فراشناخت دانش آموزان تاثیر مثبت دارد

کلمات کلیدی:
آزمایشگاه مجازی ، راهبردهای یادگیری، شناخت ، فراشناخت، نرم افزار کروکودیل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IIDMC01-IIDMC01_001.html