CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب چابکی سازمانی سازمانهای آموزشی مورد: مدارس دوره اول و دوم ابتدایی ناحیه یک شهرری

عنوان مقاله: تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب چابکی سازمانی سازمانهای آموزشی مورد: مدارس دوره اول و دوم ابتدایی ناحیه یک شهرری
شناسه (COI) مقاله: IIDMC01_030
منتشر شده در نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

کبری خباره - کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
ابراهیم مزاری - دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب چابکی سازمانی مدارس دوره اول و دوم ابتدایی ناحیه یک شهرری انجام شده است. روش پژوهش از نوع هدف کاربردی از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران، معاونان، معلمان و کادر اجرایی مدارس به تعداد 1305 نفر بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب 170 نفر از آنان تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه مرادی(1393) با پایایی(96/0=α) استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف، تی تک گروهی، طیف استاندارد ارزیابی، تی دوگروهی مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون های تعقیبی توکی HSD و دانت تی3 استفاده شد. نتایج تی تک گروهی و طیف استاندارد ارزیابی نشان داد متغیر چابکی سازمانی و مؤلفه های هوشمندی، شایستگی و انعطاف پذیری و سرعت به طور معناداری بالاتر از حدمطلوب بوده است. تحلیل واریانس و آزمون های تعقیبی حاکی از آن است که چابکی سازمانی و مؤلفه انعطاف پذیری و سرعت مدارس را مدیران و معاونان بالاتر از معلمان و کادر اجرایی ارزیابی نموده اند. هم چنین مؤلفه شایستگی از نظر معاونان به طور معناداری بالاتر از معلمان و کادر اجرایی ارزیابی شده است و مؤلفه هوشمندی از نظر مدیران، معاونان، معلمان و کادراجرایی سطح یکسانی داشته است. نتایج تی مستقل نیز نشان داد چابکی سازمانی و مؤلفه های هوشمندی و انعطاف پذیری و سرعت مدارس از نظر پرسنل زن و مرد با یکدیگر تفاوت معناداری نداشته اما مؤلفه شایستگی از نظر پرسنل زن بالاتر از پرسنل مرد ارزیابی شده است که متناسب با این نتایج، پیشنهادهایی کاربردی به منظور ارتقای چابکی سازمانی مدارس ارائه شده است

کلمات کلیدی:
چابکی سازمانی، سازمان های آموزشی، مدارس ابتدایی، شهرری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IIDMC01-IIDMC01_030.html