CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه ی بین جوسازمانی و تسهیم دانش دردانشکده های داروسازی و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

عنوان مقاله: بررسی رابطه ی بین جوسازمانی و تسهیم دانش دردانشکده های داروسازی و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_004
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

آرزو عرفان - دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان
وحید بنیسی - دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان
بدری شاه طالبی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداصفهان گروه علوم تربیتی

خلاصه مقاله:
تسهیم دانش به معنای میل افراد به تبادل دانش بادیگران بوده و ازسوی دیگر جوسازمانی به تمام محیط داخلی سازمان اشاره دارد که مجموعه ای ازویژگیهاست که بوسیله اعضای سازمان مشاهده میشود این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین جوسازمانی و تسهیم دانش دربین اساتید داروسازی و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفته است روش بررسی : باتوجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش تحقیق حاضر تحلیلی می باشد جامعه اماری این پژوهش اساتید دانشکده پزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستند درسال تحصیلی 1391-92 مشغول به کاربوده اند که بااستفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه ای با حجم 60نفر ازاساتید انتخاب شدند ابزارهای مورداستفاده دراین پژوهش پرسشنامه جوسازمانی ازLitwin and Stringer1968 و پرسشنامه محقق ساخته تسهیم دانش استفاده شد که پایایی آن به ترتیب 0/89و0/95 بود یافته ها نشان داد که بین مولفه های جوسازمانی و تسهیم دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچنین بین میانگین نمره های جوسازمانی و تسهیم دانش بین اساتید ازنظر جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد p<0.05

کلمات کلیدی:
جوسازمانی ، تسهیم دانش ، اساتید ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_004.html