CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه ی بین جوسازمانی وتسهیم دانش بین اساتید داروسازی و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

عنوان مقاله: بررسی رابطه ی بین جوسازمانی وتسهیم دانش بین اساتید داروسازی و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_005
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

آرزو عرفان - دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان
وحید بنیسی - دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش بررسی مقایسه ای رابطه ی بین جوسازمانی وتسهیم دانش بین اساتید داروسازی و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودها ست باتوجهج به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش تحقیق حاضر توصیفی ازنوع همبستگی میب اشد جامعه اماری این پژوهش کلیه اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستند که درسال تحصیلی 1392-1391 بالغ بر684 نفر بودها ند ازاین تعداددودانشکده داروسازی و پزشکی انتخاب شدند و بااستفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه ای به حجم 60نفر ازاساتید انتخاب شدند ابزار های مورداستفاده دراین پژوهش عبارت بودند ازجوسازمانی ازلیتوین و استرینجر 1968 و پرسشنامه محقق ساخته تسهیم دانش .یافته ها نشان داد که : 1-بین مولفه های جوسازمانی و تسهیم دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد /بین میانگین نمره های جوسازمانی و تسهیم دانش بین اساتید ازنظر جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد/بین میانگین نمره های جوسازمانی و تسهیم دانش بین اساتید ازنظر دانشکده سن و سابقه خدمت تفاوت معناداری وجود ندارد p<0/05

کلمات کلیدی:
جوسازمانی ، تسهیم دانش ، اساتید ، دانشکده

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_005.html