CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی میزان استقرار مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان استانداری مازندران در سال 1393

عنوان مقاله: بررسی میزان استقرار مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان استانداری مازندران در سال 1393
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_032
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

طاهره سازمند - کارشناس برنامه ریزی آموزشی آموزش ضمن خدمت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
لطف الله آجودانی - مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری مازندران
مجید رضایی - کارشناس آموزش ضمن خدمت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
یدالله مختارپور - معاون دفتر آموزش و پژوهش استانداری مازندران

خلاصه مقاله:
در عصری که دانش به عنوان مهم ترین عامل ایجادکننده ارزشومزیت رقابتی سازمان ها به شمار می آید،مدیریت دانش نیز از ضروری ترین فعالیت های مدیریت نوین است. این پژوهش با هدف بررسی میزان استقرار مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان استانداری مازندران انجام گردید.روش پژوهش، توصیفی از نوع زمینهیابی می باشد. از میان جامعه آماری 400 نفری شاغل در استانداری مازندران 196 نفر به عنوان نمونه از میان مدیران و کارشناسان با سطح تحصیلی حداقل کاردان انتخاب شده اند. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بوده است.روایی ابزار تحقیقات با استفاده از نظرات متخصصین فن و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0/89 محاسبه گردید. دادههای پژوهش با استفاده روش های توصیفی و استباطی(تیتست مستقل و آنالیز واریانس) وبا کمک نرم افزارspssتجزیه وتحلیل گردید. این مطالعه بر روی 196 نفر ازکارکنان شاغل در استاندا ری مازندران انجام شد که 37 % آنها را زنان و 63 % را مردان تشکیل می دادند و 47 % جمعیت مورد مطالعه دارای سابقه خدمت بالای 15 سال بودند. میانگین نمره ی استقرار مدیریت دانش16/6±63/3 ومیانگین نمره ی مولفه های ایجاددانش 5/4±17/3 ذخیره دانش 3/7 ±14/9 اشتراک دانش 4/5±16/6 و بکارگیری دانش 4/3± 15/2 مشاهده شد.بر اساس نتایج حاصله، میزان استقرار مدیریت دانش در استانداری مازندران پایین تر از حد متوسط مشاهده شد. این در حالی است که این استقرار در مؤلفه های مورد بررسی ایجاد دانش، ذخیره دانش و بکارگیری آن ، در سطح متوسط، ولی در مؤلفه ی اشتراک دانش، پایین تر از حد متوسط بود. همچنین استقرار مدیریت دانش در سطوح مختلف متغیرهای دموگرافیک جنسیت، تحصیلات، سطح سازمانی و سابقه ی خدمتی تفاوت معنی داری نداشت

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش، کارکنان، سطح سازمانی، استانداری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_032.html