CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی ارتباط میان ابعادمدیریت دانش با نوآوری مطالعه موردی: آموزشگاه های آزاداستان تهران

عنوان مقاله: بررسی ارتباط میان ابعادمدیریت دانش با نوآوری مطالعه موردی: آموزشگاه های آزاداستان تهران
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_052
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی پوراشرف - مدیرگروه دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکزفرهنگ و هنرواحد13تهران
فرهاد همتی - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی بیمارستان 22بهمن دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ایران

خلاصه مقاله:
هدف ازاین پژوهش بررسی ارتباط میان ابعادمدیریت دانش بانواوری میباشد روش پژوهش ازنوع توصیفی ـ همبستگی است باتوجه به اطلاعات بدست آمده جامعه اماری مورد پژوهش حدود 361 نفر ازمدیران و معاونان آموزشگاه های آزاد استان تهران میباشد که براساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 186 نفر خواهد بود تعداد 283 پرسشنامه توزیع گردید و باتوجه به پرسشنامه های دریافتی تعداد 219 به پرسشنامه پاسخ دادند ازآزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها و جهت پایایی ازضریب الفای کرونباخ استفاده شده است نتایج حاصل ازاین تحقیق بااستفاده ازازمون پیرسون نشان میدهد که میان ابعادمدیریت دانش بانواوری ارتباط معنی داری وجود دارد

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش ، نوآوری ، ابعادمدیریت دانش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_052.html