CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و مدیریت دانش در بین مدیران مدارس دخترانه متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و مدیریت دانش در بین مدیران مدارس دخترانه متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_218
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

آذر احمدی - کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان دانشگاه تهران دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دبیر آموزش و پرورش منطقه 5
محمدرضا احمدی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگا نی دانشگاه تهران دانشکده فارابی
بدرالملوک برادان - کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد تهران جنوب
فاطمه قورچیانی - کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و مدیریت دانش در جلامعه - آماری مدیران مدارس دخترانه متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 1321 22 در نمونه ای به حجم 242 نفر اجرا شده است که با استفاده از جدول مورگان محاسبه و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. پژوهش حاضر از روش همبستگی سود جسته و از پرسشنامه ایمحقق ساخته با روایی و اعتبار مناسب به عنوان ابزارجمع آوری اطلاعات استفاده شده است. در تجزیه وتحلیل آماری نیز از جداول فراوانی و شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی ، نمودار ، ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون معناداری ضریب همبستگی در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که : 1(بین وضع موجود و مطلوب مهارت ها ی ارتباطی مد یران در سازمان تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود داردP<0/01 /بین عوامل مهارتی ارتباطی مدیران )خودگشودگی، همدلی حمایتگری، مثبت گرایی، خودنظمی، مهارت اجتماعی، الهام بخشی و تحریک خردمندانه( با مؤلفه خلق دانش، همبستگی معناداری مشاهده شده که به ترتیب برابر 0/678 و2/576 ، 2/821 ،2/752 2/727 ،2/462و0/553و0/712 بودها ست /بین عوامل مهارتی ارتباطی مدیران خودگشودگی، همدلی، حمایتگری، مثبت گرایی، خودنظمی، مهارت اجتماعی، الهام بخشی وتحریک خردمندانه( با مؤلفه انتقال دانش ، همبستگی معناداری مشاهده شده که به ترتیب برابر 2/421 ،2/624 ،2/526 ،2/844 ،2/711 ،2/783 ، 2/573 و 0/661 بودها ست

کلمات کلیدی:
مهارت های ارتباطی؛ مدیریت دانش؛ مدیران مدارس دخترانه؛ مقطع متوسطه؛ آموزش وپرورش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_218.html