CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی و رتبه بندی رابطه میان فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در واحدهای شرکت لاستیک سازی سهند با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داد ههای فازی

عنوان مقاله: بررسی و رتبه بندی رابطه میان فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در واحدهای شرکت لاستیک سازی سهند با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داد ههای فازی
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_247
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیر سلیمی - کارشناس ارشدMBAدانشگاه سمنان، ایران
پریسا امینی شریفی - دانشجو کارشناسی ارشدMBAدانشگاه سمنان، ایران

خلاصه مقاله:
در این پژوهش، روابط میان فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در واحدهای شرکت لاستیکی سهند، با کمک تحلیل پوششی داده-های فازی به روش مبتنی بر اسلکها مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی (بر اساس چارچوب حاصل از ترکیب مدلهای چانگ و لین و کمرون و کویین شامل چهار بعد سازگار و با ث بات، مشارکتی، نوآورانه و اثربخش) و مدیریت دانش (شامل فرآیندهای کسب،خلق و تولید دانش، سازماندهی، نگهداری و انبار دانش، انتقال، اشتراک و توزیع دانش و استفاده و بهرهبرداری از دانش) و شناسایی ابعاد فرهنگ سازمانی موثر در ارتباط با مدیریت دانش و کاستیها در بهرهگیری از هریک از ابعاد مدیریت دانش در هریک از واحدها و رتبه بندی آنها با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها و مقادیر م ربوط به کارایی، مازاد ورودی و کمبود خروجی بدست آمده از تکنیک تحلیل پوششی داده های فازی مبتنی بر اسلک ها می باشد. برای این منظور، دادهها به وسیلهی پرسشنامه ای شامل 24 سوال و توسط 109 نفر از کارکنان 11 واحد شرکت لاستیکی سهند و به طور سهمیهای-تصادفی جمعآوری گردیده و مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که در واحد مالی بیشترین ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش برقرار است و در واحد لابرلاینینگ کمترین ارتباط برقرار است و همچنین ابعاد سازگار و باثبات و اثربخش موثرتر از دیگر ابعاد فرهنگ سازمانی میباشند و همچنین فرآیند کسب، خلق و تولید دانش در این شرکت بهتر از دیگر فرآیندهای مدیریت دانش شکل گرفته است.

کلمات کلیدی:
فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش ، تحلیل پوششی دادههای فازی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_247.html